Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Aescin

1. Co to jest lek Aescin i w jakim celu się go stosuje

- Leczenie przewlekłej niewydolności żylnej, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu.
- Leczenie zapalenia żył kończyn dolnych.
- Profilaktyka i leczenie krwiaków i obrzęków pooperacyjnych i pourazowych.

Lek Aescin działa przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie oraz poprawia stan napięcia naczyń
krwionośnych. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych. Wykazuje skuteczność
w leczeniu obrzęków pooperacyjnych oraz pourazowych.
Aescin powoduje szybsze wchłanianie krwiaków pourazowych oraz zmniejsza prawdopodobieństwo
ich wystąpienia w okresie pooperacyjnym (szczególnie po zabiegach chirurgicznych narządu ruchu).
Ponadto, uszczelniając śródbłonek naczyń krwionośnych poprawia krążenie żylno-limfatyczne. Lek
stosowany jest również w zapobieganiu zakrzepowemu zapaleniu żył w okresie pooperacyjnym, także
w leczeniu zaburzeń krążenia żylnego kończyn i żylaków kończyn dolnych.

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aescin

Kiedy nie stosować leku Aescin
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek
- u kobiet w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Ostrzeżenie i środki ostrożności
Jeżeli po zastosowaniu leku Aescin u pacjenta wystąpią poniższe objawy należy niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem:
- zapalenie skóry
- zapalenie zakrzepowe żył
- podskórne stwardnienia (grudki pod skórą)
- wrzody skórne
- ostry ból związany z dolegliwościami skórnymi
- nagły obrzęk jednej lub obu nóg
- niewydolność serca lub nerek.

W przypadku jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych należy często kontrolować
parametry krzepnięcia krwi.

Istotne jest, aby zastosować się do wszelkich innych nieinwazyjnych środków zalecanych przez
lekarza, takich jak bandażowanie nóg, noszenie uciskowych pończoch, okłady z zimnej wody.

Podczas stosowania leku Aescin należy kontrolować czynność nerek.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Uwaga: stosowanie leku Aescin nie zastępuje innych środków zapobiegawczych takich jak okłady
z zimnej wody lub noszenie uciskowych pończoch.

Dzieci i młodzież
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających
danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w tej grupie wiekowej.

Aescin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Aescin może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Niektóre antybiotyki – cefalosporyny
mogą nasilać działanie leku.
Należy unikać jednoczesnego podawania leku Aescin z antybiotykami aminoglikozydowymi, ze
względu na możliwy wpływ na zwiększone toksyczne działanie aminoglikozydów na nerki.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w czasie ciąży.
Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu alfa-
escyny na przebieg ciąży i rozwój płodu.

Karmienie piersią
Brak danych klinicznych dotyczących stosowania alfa-escyny u kobiet w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Aescin nie wpływa na zdolność prowadzeniapojazdów i obsługi maszyn.

Lek zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera żółcień pomarańczową
Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110) lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera sód
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny
od sodu”.

3. Jak stosować lek Aescin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Aescin tabletki powlekane przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18. lat.

Dorośli:
Zazwyczaj stosowana dawka leku Aescin to 3 razy na dobę po 2 tabletki, po posiłku, popijając dużą
ilością płynu.
Profilaktycznie można stosować na minimum 16 godzin przed zabiegiem chirurgicznym.
Po 2-3 miesiącach leczenia można zastosować leczenie podtrzymujące w dawce 40 mg (2 tabletki)
2 razy na dobę.
W przypadku stosowania środków antykoncepcyjnych można przyjmować podwójną dawkę alfa-
escyny.

Osoby w podeszłym wieku:
nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku Aescin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco:
- bardzo często – więcej niż u 1 na 10 pacjentów
- często – u 1 do 10 pacjentów na 100 pacjentów
- niezbyt często – u 1 do 10 pacjentów na 1000 pacjentów
- rzadko – u 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów
- bardzo rzadko – mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów
- nieznana– częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Rzadko: alergiczne zapalenie skóry (świąd, wysypka, rumień, wyprysk, pokrzywka)
Bardzo rzadko: ciężkie reakcje alergiczne (w niektórych przypadkach z krwawieniem); tachykardia,
nadciśnienie tętnicze; reakcje nadwrażliwości; krwotok z dróg rodnych
Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy; nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w
żołądku

W przypadku wystąpienia powyższych reakcji, w szczególności krwawienia i pierwszych reakcji
nadwrażliwości (wysypka skórna) należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Aescin

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Aescin
- Substancją czynną leku jest alfa-escyna.
- Pozostałe składniki leku to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, powidon, talk, magnezu
  stearynian.
  Otoczka: talk, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, polisorbat 80, kopolimer kwasu
  metakrylowego i akrylanu etylu, sodu karboksymetyloceluloza, żółcień pomarańczowa (E 110),
  symetykon emulsja 30%.

Jak wygląda lek Aescin i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane w blistrach Al/PCW po 30 szt., 90 szt. w tekturowym pudełku.

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa