Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Cyclo 3 fort

1. Co to jest lek Cyclo 3 Fort i w jakim celu się go stosuje

Lek Cyclo 3 Fort jest połączeniem trzech substancji czynnych: wyciągu z ruszczyka, metylochalkonu
hesperydyny i kwasu askorbowego (witaminy C).

Lek Cyclo 3 Fort należy do grupy leków wpływających na elastyczność naczyń żylnych (układ
krążenia). Lek ten posiada działanie tonizujące i ochraniające na naczynia krwionośne (poprawia
napięcie ścian naczyń żylnych, odporność naczyń włosowatych i obniża przepuszczalność naczyń
krwionośnych).

Cyclo 3 Fort przyjmowany jest w leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych
(uczucie ciężkości w kończynach dolnych, ból) oraz pomocniczo w dolegliwościach związanych
z żylakami odbytu.

 

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Cyclo 3 Fort

 

Kiedy nie przyjmować leku Cyclo 3 Fort

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (wyciąg z ruszczyka, hesperydyny metylochalkon,
  kwas askorbowy) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
  6),
- w przypadku zaburzeń w gospodarce żelazowej (talasemia, hemochromatoza, niedokrwistość
  syderoblastyczna) ze względu na obecność kwasu askorbowego (witaminy C) w składzie leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli pojawi się stan zapalny skóry lub zgrubienia podskórne czy owrzodzenia skóry należy
skontaktować się z lekarzem.

Jeśli wystąpi nagły obrzęk jednej lub obu kończyn dolnych, niewydolność serca lub nerek należy
skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia biegunki należy przerwać leczenie i poinformować lekarza (patrz punkt 4).

Zaburzenia krążenia żylnego: w przypadku gdy dyskomfort i (lub) kruchość naczyń nie uległy
poprawie po 2 tygodniach leczenia należy skontaktować się z lekarzem.

Atak żylaków odbytu: przyjmowanie leku Cyclo 3 Fort nie może zastąpić specjalistycznego leczenia
innych stanów chorobowych odbytu. W przypadku gdy hemoroidy utrzymują się po kilku dniach
leczenia niezbędna jest konsultacja lekarska.

Kwas askorbowy (witamina C) może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych takich jak:
oznaczanie poziomu glukozy, bilirubiny, aktywności transaminazy, oznaczania poziomu mleczanów
i innych.

Dzieci i młodzież
Nie dotyczy.

Lek Cyclo 3 Fort a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z innymi produktami leczniczymi.

Cyclo 3 Fort z jedzeniem
Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji z jedzeniem.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikać przyjmowania leku Cyclo 3 Fort w ciąży, przed
zastosowaniem należy skonsultować się lekarzem.
Lek nie powinien być przyjmowany podczas karmienia piersią.
Brak danych dotyczących wpływu leku na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono stosownych badań.

Lek Cyclo 3 Fort zawiera żółcień pomarańczową FCF (E 110). Lek może powodować reakcje
alergiczne.

 

3. Jak przyjmować lek Cyclo 3 Fort

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W leczeniu objawów związanych z niewydolnością naczyń żylnych (uczucie ciężkości w kończynach
dolnych, ból) zaleca się przyjmowanie Cyclo 3 Fort w dawce 2 do 3 kapsułek dziennie.
Można przyjmować jedną kapsułkę rano i jedną wieczorem lub dwie kapsułki rano i jedną wieczorem.
Jeżeli, pomimo przyjmowania leku, objawy utrzymują się dłużej niż 2 tygodnie, należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pomocniczo w leczeniu objawów związanych z żylakami odbytu, Cyclo 3 Fort stosuje się w dawce
4 do 5 kapsułek dziennie. Można przyjmować dwie kapsułki rano i dwie kapsułki wieczorem lub trzy
kapsułki rano i dwie wieczorem.

W przypadku hemoroidów (żylaków odbytu) lek przeznaczony jest do krótkotrwałego
przyjmowania. Jeżeli objawy utrzymują się po kilku dniach leczenia (nie dłużej niż tydzień),
należy skontaktować się z lekarzem.

Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.
Lek należy przyjmować doustnie.
Kapsułki należy popić szklanką wody.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cyclo 3 Fort
Nadmierne dawki kwasu askorbowego (witaminy C), który jest jednym ze składników leku, mogą
powodować niedokrwistość hemolityczną u osób dotkniętych niedoborem G6PD (enzymu
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej).
Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Cyclo 3 Fort
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Cyclo 3 Fort
Nie dotyczy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane, które mogą wystąpić:

Często (występują u mniej niż 1 na 10 osób):
- Biegunka, niekiedy ciężka, szybko ustępująca po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 2. „Ostrzeżenia
  i środki ostrożności").
- Ból brzucha.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 osób):
Bezsenność (trudności w zasypianiu), niestrawność (zaburzenia czynności przewodu
pokarmowego), mdłości, rumień (zaczerwienienie skóry), świąd, skurcze mięśni, bóle kończyn (rąk
i (lub) nóg).

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1 000 osób):
Nerwowość, zawroty głowy, uczucie zimna w kończynach, ból naczyń żylnych (wrażliwość
naczyń żylnych), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, aftowe zapalenie jamy ustnej (zapalenia dziąseł
z obecnością pęcherzyków), wzrost aminotransferazy alaninowej (wzrost aktywności enzymu
wątrobowego).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Ból żołądka.
Wysypka plamkowo-grudkowa (zaczerwienienie skóry) i pokrzywka (swędzące, nabrzmiałe
zaczerwienienie mogące mieć postać krostek).
Odwracalne mikroskopowe, głównie limfocytarne zapalenie okrężnicy
w niektórych przypadkach (lub u niektórych pacjentów).

Dodatkowe działania niepożądane u dzieci i młodzieży
Nie dotyczy.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można również zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. Jak przechowywać lek Cyclo 3 Fort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: EXP. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Cyclo 3 Fort

Substancjami czynnymi leku są:
150 mg suchego wyciągu z Ruscus aculeatus L., Rhizoma (kłącze ruszczyka kolczastego) (5 – 7,5 :1)
Ekstrahent: etanol 85% (V/V)
Hesperydyny metylochalkon 150 mg
Kwas askorbowy (witamina C) 100 mg

Pozostałe składniki to:
krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, stearynian magnezu, talk, glikol polioksyetylenowy
(Macrogol) 6000.

Skład otoczki kapsułki:
Denko (koloru żółtego) - żółcień chinolinowa (E 104), żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu
dwutlenek (E 171), żelatyna.
Wieczko (koloru pomarańczowego) - żółcień pomarańczowa FCF (E 110), tytanu dwutlenek (E 171),
żelatyna.

Jak wygląda lek Cyclo 3 Fort i co zawiera opakowanie
Kapsułka twarda, składająca się z nieprzezroczystego żółtego denka i nieprzezroczystego
pomarańczowego wieczka.
30 lub 60 kapsułek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Pierre Fabre Medicament
45, Place Abel Gance
92100 Boulogne Billancourt
Francja

Wytwórca
Pierre Fabre Medicament Production Site Progipharm
Rue du Lycée
45500 Gien
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22
00-762 Warszawa
tel: 22 559 63 00

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa