Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Fortiven Activ Gel

1. Co to jest lek FORTIVEN ACTIV GEL i w jakim celu się go stosuje

Lek FORTIVEN ACTIV GEL zawiera heparynę, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie
i przeciwobrzękowo.
Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Lek FORTIVEN ACTIV GELwskazany jest w miejscowym leczeniu wspomagającym:
• chorób żył powierzchownych:
  - zakrzepowego zapalenia żył,
  - żylaków kończyn dolnych,
• obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku FORTIVEN ACTIV GEL

Kiedy nie stosować leku FORTIVEN ACTIV GEL:
- jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne
  niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku FORTIVEN ACTIV GELnależy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną (skłonnością do
krwawień).
Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych pacjentów skórne reakcje
nadwrażliwości.
Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy
odstawić.
Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Dzieci
Leku FORTIVEN ACTIV GELnie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.


Lek FORTIVEN ACTIV GEL a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze
względu na małe stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne.
Jedynie u pacjentów ze skazą krwotoczną oraz u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe,
długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach może nasilać działanie przeciwzakrzepowe,
zwiększając ryzyko wystąpienia krwotoku. W takim przypadku wskazane jest kontrolowanie
wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heparyna nie przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią, jednak w okresie ciąży
i karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie oraz w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek FORTIVEN ACTIV GELzawiera 200 mg glikolu propylenowego w 1 g żelu
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

 

3. Jak stosować lek FORTIVEN ACTIV GEL

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Czas leczenia
W zależności od przemijania objawów chorobowych okres leczenia wynosi do 14 dni.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: równomiernie rozprowadzić cienką warstwę żelu na
zmienionym chorobowo miejscu. Stosować 1 do 3 razy na dobę.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Stosowanie u dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności
i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku FORTIVEN ACTIV GEL
W przypadku miejscowego stosowania leków zawierających heparynę nie są znane przypadki
przedawkowania.
W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku FORTIVEN ACTIV GEL
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie,
świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa,
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. Jak przechowywać lek FORTIVEN ACTIV GEL

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.
Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby – 6 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek FORTIVEN ACTIV GEL


- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 2400 j.m. heparyny
  sodowej.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer 5984 EP, sodu wodorotlenek 30%,
  disodu edetynian, glikol propylenowy, polisorbat 20, kompozycja zapachowa Alodora Vera,
  woda oczyszczona.

Jak wygląda lek FORTIVEN ACTIV GEL i co zawiera opakowanie
FORTIVEN ACTIV GEL ma postać bezbarwnego (dopuszczalna opalizacja) żelu o zapachu
charakterystycznym dla kompozycji zapachowej Alodora Vera.

Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z membraną zamknięta polietylenową zakrętką
zawierająca 30 g, 50 g lub 100 g żelu, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa