Flebologia

RODO

RODO

Podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Flebologii w Warszawie

Administratorem Państwa danych osobowych jest CF Centrum Flebologii spółka cywilna siedzibą w Warszawie (03-983) ul. Witoszyńskiego 5.

Wszelkie pytanie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres poczty elektronicznej: iodo@centrumflebologii.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Centrum Flebologii, ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa.

Państwa dane osobowe Centrum Flebologii otrzymuje od Państwa przede wszytskim podczas rejestracji wizyt, a potem podczas korzystania z naszych usług. Otrzymanie danych osobowych jest warunkiem udzieleniu Państwu opieki medycznej i wymagane jest z mocy prawa.

Przetwarzamy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz datę urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.

Gromadzimy także dane osobowe osób wskazanych przez Państwo jako uprawnionych do otrzymywania informacji o Państwa stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach oraz które mogą mieć dostęp do Państwa dokumentacji.

Te dane są nam niezbędne, aby móc zweryfikować Państwa tożsamość przed udzieleniem porad medycznych czy rozpoczęciem leczenia. Potem tworzymy Państwa dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Państwa stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeniach medycznych. Zbieramy te informacje, ponieważ są one niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy  leczenia. Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Państwa danych. Dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków, a także osoby bliskie na podstawie udzielonych przez Państwa upoważnień.

Państwa numer telefonu lub adres poczty elektronicznej  jest nam potrzebny do kontaktu z Państwem np. w celu wysłania informacji o terminie kolejnej wizyty, potwierdzania terminów zarezerwowanych wizyt, czy przypominaniu o rekomendowanych przez personel medyczny usługach. Także podanie danych do kontaktu telefonicznego i e-mailowego umożliwia Państwu realizację zakupu u nas wyrobów medycznych i otrzymanie go pod wskazany adres.  

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych w tym celu.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe, wystawiamy np. faktury za wykonane przez nas usługi, co wiąże się z koniecznością przetwarzania Państwa danych osobowych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji świadczeń zdrowotnych Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom leczniczym, współpracującym z nami, w szczególności laboratoriom analitycznym oraz dostawcom i producentom wyrobów medycznych, u których zlecamy wykonanie imiennie dedykowanych Państwu wyrobów. Odbywa się to wyłącznie na podstawie zawartych umów o współpracy gwarantujących bezpieczeństwo przekazywania Państwa danych osobowych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Państwa praw jako pacjenta, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności administratorom oprogramowania komputerowego).

W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, np. w celach marketingowych.

Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Jeżeli jesteście Państwo naszymi pacjentami i utworzyliśmy Państwa dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej przez co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez nas danych w celach marketingowych, przetwarzamy Państwa dane do czasu jej cofnięcia.

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne. Jako podmiot leczniczy jesteśmy ustawowo zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie takich danych skutkuje odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia. Również ze względów rachunkowych, czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia imiennej faktury.

Niepodanie numeru telefonu czy adres poczty elektronicznej nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia, lecz w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli otrzymać od nas potwierdzenia wizyty, czy konieczności (wynikającej z powodów organizacyjnych) przesunięta terminu wizyty. Nie będzie także możliwe realizowania zakupu wyrobów medycznych na odległość, czyli z dostarczeniem ich pod wskazany przez Państwa adres.

Wyrażenie jakiejkolwiek ze zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Jednak odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług . Macie Państwo prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy że skontaktujecie się Państwo z nami poprzez infolinię, poprzez adres poczty elektronicznej czy odwiedzicie nas osobiście w siedzibie firmy.

Jako administratorzy Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień prosimy o kontakt z nami poprzez infolinię, poprzez adres poczty elektronicznej czy odwiedzenie nas osobiście w siedzibie firmy.

Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do właścicieli dotyczącej sposobu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

Podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowych na stronach internetowych Centrum Flebologii

Przetwarzamy Państwa dane podane w formularza kontaktowych dostępnych na naszych stronach internetowych wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.

Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres 3 lat od daty ich wprowadzenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

Wszelkie pytanie związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych  proszę kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres poczty elektronicznej: iodo@centrumflebologii.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Centrum Flebologii, ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa.

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do właścicieli dotyczącej sposobu przestrzegania przepisów ochrony danych osobowych.

Jeżeli w formularzu kontaktowym zamieścicie Państwo informacje związane z rozpoczętym u nas leczeniem, informacje takie zostaną włączone do Państwa dokumentacji medycznej i będą przetwarzane i przechowywane jak podano w pierwszej części dokumentu ”Podstawowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Flebologii w Warszawie”.

 

Podstawy prawne

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Prawo Telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku

Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku

 •  
 • BERLANGE PRESILUS – modelka i ambasadorka wyrobów kompresyjnych JOBST

  Przepiękne stylizacje kanadyjskiej modelki BERLANGE PRESILUS, która cierpi z powodu zespołu Klippela Trenaunaya. Jej jedna noga pokryta jest zamianami naczyniowymi i rozległymi żylakami. Wyroby kompresyjne łagodzą Jej ból, ale i dodają wyjątkowego piękna.

  czytaj więcej
 • Obrzęki nóg – czy powinny niepokoić? – część II

  W poprzedniej części artykułu wymieniliśmy najczęstsze przyczyny obrzęków nóg wynikające z zaburzeń układu naczyń żylnych oraz limfatycznych. Teraz czas na pozostałe przyczyny obrzęku nóg: ciąża, choroby nerek, wątroby, niewydolność serca, niedoczynność tarczycy, urazy, działania leków

  czytaj więcej
 • Obrzęki nóg – czy powinny niepokoić? – część I

  Lato, upały – wiele osób zauważa na swoich stopach i podudziach obrzęki: nogi „wylewają się” z butów, skarpetki pozostawiają odciśnięte ślady. Jeśli obrzęki pojawiają się tylko sporadycznie i mijają po dłuższym wypoczynku – nie ma problemu. Niepokój powinny jednak wzbudzić silne, a także często nawracające obrzęki. Mogą wskazywać na poważną chorobę.

  czytaj więcej
 • Pończochy do porodu? Tak!

  Coraz częściej można usłyszeć od kobiet ciężarnych, że lekarz polecił noszenie wyrobów kompresyjnych przez okres całej ciąży. To ma sens! Kompresjoetrapia, bo tak nazywa się sposób leczenia i zapobiegania schorzeniom żylnym, u kobiet w ciąży, w czasie porodu i połogu odgrywa ogromna rolę

  czytaj więcej
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa