Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google
Flebologia

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w Centrum Flebologii w Warszawie

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679  – znanym jako RODO, pragniemy przekazać Państwu informacje na temat ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Współadministratorami danych osobowych Pacjentów i Klientów są Panie Anna Narojczyk oraz Beata Narojczyk prowadzące wspólnie działalność w ramach spółki cywilnej pod nazwą Centrum Flebologii s.c. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa. telefon: 801 000 655 (22 613 62 56), e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, dalej jako „Administrator”.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt e-mail: iodo@centrumflebologii.pl.

Szczegółowe informacje podzieliliśmy na kilka sekcji, związanych z kontekstem, w którym spotykamy się z naszymi Pacjentami czy Klientami. Treść dostępna jest po kliknięciu.

PACJENCI KLINIKI – porady i leczenie oraz umawianie wizyt

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Pacjentów Centrum Flebologii

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w tym dane dotyczące zdrowia (tzw. dane wrażliwe) w następujących celach::

 • udzielania świadczeń zdrowotnych, zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń, realizacji umowy na świadczenie usług medycznych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • ustalenia Państwa tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikacji danych podczas umawiania wizyty na odległość bądź w gabinecie lekarskim (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z art. 24 i 25 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej jako „Rozporządzenie MZ”);
 • realizacji Państwa praw jako pacjentów – a.Administrator odbiera i archiwizuje  oświadczenia, na których inne osoby do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz im informacji o stanie Państwa zdrowia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 8 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia MZ);
 • kontaktu z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołać lub przełożyć termin konsultacji lekarskiej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest opieka nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami lekarzy);
 • dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 1 lit. f RODO);
 • wykonywania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, np. wystawiania rachunków, faktur na Państwa rzecz (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości)

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby, które zostały przez Państwa upoważnione do dostępu do Państwa dokumentacji medycznej oraz do udzielania im informacji o stanie Państwa zdrowia.

W przypadku pobrania od Państwa próbek do badań laboratoryjnych, odbiorcą Państwa danych jest ALAB Laboratoria Sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa.

Innymi odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi księgowe, informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. inne podmioty lecznicze, sądy, policja.

Okresy przechowywania danych

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa, tj. w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. co do zasady przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

 • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  1. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  2. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych (np. faktury) będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych w RODO posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących oraz prawo uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) ;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

Zwracamy uwagę, że usunięcia danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych (dokumentacja medyczna, dokumentacja rachunkowa), mogą Państwo żądać dopiero po upływie obowiązujących Administratora terminów przechowywania.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia świadczenia zdrowotnego przez Administratora podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji świadczenia zdrowotnego. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości rezerwacji wizyty lekarskiej czy udzielenia przez Administratora świadczenia lekarskiego. Jeżeli podają Państwo swój numer telefonu bądź adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – w przypadku braku jego podania nie będzie możliwe otrzymywanie informacji o wizytach przez te środki przekazu.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

OSOBY osoby zamawiające wyroby medyczne na miarę

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób zamawiających wyroby medyczne na miarę

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe zwykłe Pacjenta będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia „wyrobu na miarę„ na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (jeżeli Pacjent jest Zamawiającym) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jeżeli Zamawiającym jest inny podmiot.

Informacje o stanie zdrowia Pacjenta niezbędne do wykonania danego wyrobu medycznego będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO (niezbędność do celów profilaktyki zdrowotnej i leczenia).

Dane osobowe Zamawiającego niebędącego Pacjentem, będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do wykonania umowy) jeżeli Zamawiający jest osobą fizyczną. Jeżeli Zamawiający jest osobą prawną to dane osobowe osób reprezentujących Zamawiającego będą przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane również na wypadek wystąpienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

 • Essity AB Sztokholm, Szwecja (producent wyrobu na miarę),
 • Essity Poland (podmiot z grupy kapitałowej Essity wystawiający fakturę)
 • podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

Prawa osób fizycznych

Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo uzyskania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) ;
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem umownym, niezbędnym do realizacji zamówienia. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych będzie brak możliwości realizacji zamówienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OSOBY korzystające z korespondencji elektronicznej (e-mail)

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korespondencji elektronicznej (e-mail)

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia z Panią/Panem korespondencji elektronicznej, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenia stosownych informacji, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na: obsłudze prowadzonej z Panią/Panem korespondencji lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia z Państwem korespondencji e-mail. Podanie innych danych w treści korespondencji jest również dobrowolne i zależne od sprawy, z którą zwraca się Pani/Pan do Centrum Flebologii.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OSOBY korzystające z formularza kontaktowego na stronach internetowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas kontaktu za pomocą formularza kontaktowego

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w następujących celach:

 • odpowiedzi na zadane pytania, udzielenia stosownych informacji oraz prowadzenia dalszej korespondencji.

Jeżeli w formularzu kontaktowym poda Pani/Pan swój numer telefonu, może on być wykorzystany w celu skontaktowania się z Panią/Panem drogą telefoniczną również w celu związanym z Pani/Pana zapytaniem.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w powyższym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze prowadzonej z Panią/Panem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie imię i nazwisko i adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie numeru telefonu jest całkowicie dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

OSOBY korzystające z kontaktu telefonicznego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych  podczas kontaktu telefonicznego z Centrum Flebologii

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe nagrane podczas rozmów telefonicznych w następujących celach:

 • oceny jakości obsługi klienta, kontroli zapisów na wizyty lekarskie, kontroli złożonych zamówień oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO.

Odbiorcy danych

Dostęp do nagrań w tym do zarejestrowanych podczas rozmowy danych osobowych mają upoważnieni pracownicy Administratora oraz firma Debesis Sp. z o.o., ul. Młynarska 39/4B, 05-500 Piaseczno w celach obsługi technicznej i serwisu na podstawie stosownej umowy powierzenia.

Okresy przechowywania danych

Nagrane rozmowy telefoniczne są przechowywane przez okres 2 lat licząc od daty dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania rozmów stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Prawa osób fizycznych

Osobie, której dane zostały zarejestrowane podczas rozmowy przysługuje prawo dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu zapisania na wizytę lekarską. Podanie danych osobowych w innym celu jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

OSOBY korzystające z formularza DODAJ SWOJĄ OPINIĘ na stronach internetowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób przesyłających opnię o Centrum Flebologii za pomocą formularza "Dodaj swoją opinię" dostepnego na stronach internmetowych Centrum

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu odebrania Pani/Pana opinii na temat Centrum Flebologii i opublikowania jej na stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolnie wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO), która może być odwołana w każdym czasie. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (hosting skrzynek mailowych), prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okresy przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Pani/Pana zgody.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym czasie.
 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak bez ich podania opinia na temat Centrum Flebologii nie zostanie opublikowana.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu ani nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

MONITORING WIZYJNY w lokalu Centrum Flebologii

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zarejestrowanych przez monitoring wizyjny w lokalu Centrum Flebologii

Zasięg monitoringu

Centrum Flebologii S.C. stosuje monitoring wizyjny obejmujący wejście do kliniki, recepcję oraz korytarz.W wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku osób oraz obraz podejmowanych przez nich czynności.

Cel przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe pozyskane w wyniku zastosowania monitoringu wizyjnego przetwarzane są wyłącznie w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie kliniki oraz ochrony mienia Administratora i osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania.

W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowić będą dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie powyższych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Prawa osób fizycznych

Osoby, których dane osobowe zostały zarejestrowane przez monitoring wizyjny posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane pod warunkiem, gdy nie narusza to praw osób trzecich, wymagań RODO oraz innych wymagań prawnych. Osobie zarejestrowanej przez monitoring wizyjny przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Przebywanie na terenie Centrum Flebologii jest dobrowolne, ale wiąże się każdorazowo z zarejestrowaniem wizerunku przez monitoring wizyjny.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

UŻYTKOWNICY FANPAGE’a Centrum Flebologii na Facebooku i Instagramie

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników fanpage’y Centrum Flebologii w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram

Zakres przetwarzania danych osobowych

Centrum Flebologii przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszych fanpage’ach jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza lub wiadomości.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie:  imię i nazwisko, wizerunek - jeśli pojawia się na profilowym zdjęciu Użytkownika, dane przekazywane w wiadomości lub w ramach rozmowy za pośrednictwem Messengera.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.) oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), rozmowa za pośrednicwtem Messengera, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest podmiot realizujący dla Centrum Flebologii usługę prowadzenia fanpage’y.

Okresy przechowywania danych

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawa osób fizycznych

Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

W celu realizacji swoich praw prosimy skierować żądanie pod adres e-mail: informacja@centrumflebologii.pl, iodo@centrumflebologii.pl lub pocztą na adres siedziby Administratora.

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym profilu Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

Informacja o plikach cookies

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage'a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych oraz informacja o profilowaniu

Centrum Flebologii nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych. Należy jednak pamiętać, że posiadając konto w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, akceptujecie Państwo regulaminy Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.) oraz polityki prywatności, w których Facebook omówił zasady przekazywania danych osobowych do krajów trzecich w tym m.in. do Stanów Zjednoczonych. Centrum Flebologii nie ma wpływu na to, w jaki sposób firma Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.) przetwarza Państwa dane osobowe.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

META PLATFORMS IRELAND LTD. (dawne: Facebook Inc.) JAKO WSPÓŁADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, twórca fanpage’a na portalu społecznościowym, jest współadministratorem danych osobowych razem z firmą Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.).

Pragniemy poinformować, że powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram czyli przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.). W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Meta Platforms Ireland Ltd. (dawne: Facebook Inc.) należy zapoznać się z ich Politykami Prywatności dostępnymi na stronach:

Polityka plików COOKIES

Polityka plików Cookies

Niniejsza 2 Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, w ramach następujących serwisów internetowych:

dalej łącznie jako „Serwis”.

Definicje

 1. Administrator - oznacza Współadministratorów tj. Panie Annę Narojczyk i Beatę Narojczyk prowadzące wspólnie działalność pod nazwą CF Centrum Flebologii s.c. z siedzibą przy ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa, NIP: 5252100442, Regon: 014161749.
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Serwis - oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi serwisy internetowe, działające w domenach: www.centrumflebologii.pl, www.flebologia.pl, www.limfologia.com.pl, www.owrzodzenia.pl, www.kompresjoterapia.pl.
 4. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
 5. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  2. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele stosowania plików cookies

 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
 1. dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu Serwisu) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
 2. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;
 3. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczeniu im informacji dopasowanych do ich przewidywanych potrzeb, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc.

 Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 1. przeglądarka Internet Explorer
 2. przeglądarka Mozilla FireFox
 3. przeglądarka Chrome
 4. przeglądarka Safari
 5. przeglądarka Opera
 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 2. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Pliki cookies podmiotów trzecich

 1. Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:
 1. Google Analytics

Administrator może korzystać z usług Google Analytics, zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Google Analytics używa plików cookies, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika  i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez pliki cookies o sposobie korzystania z Serwisu są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. W  przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP w Serwisie, adres IP Użytkownika zostanie skrócony przez Google w obrębie państw należących do EOG. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności w Serwisie.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o tym, jak Google Analytics przetwarza dane, zapraszamy do zapoznania się z objaśnieniami przygotowanymi przez Google LLC pod linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Użytkownik może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności w serwisie. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

b. Google AdWords

Serwis może korzystać z narzędzi Google AdWords dostarczanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Dzięki Google Adwords Serwis jest promowany w wynikach wyszukiwania oraz na stronach podmiotów trzecich. Działania w tym zakresie Administrator realizuje, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie jakim jest informowanie o realizowanych usługach.

Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na Urządzeniu Użytkownika plik remarketing cookies, który umożliwia wyświetlanie informacji opartych na zainteresowaniach/potrzebach Użytkownika. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania stron Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Użytkownik może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy.

c. Narzędzia społecznościowe

W Serwisie używane są wtyczki następujących portali społecznościowych: Facebook, YouTube. Wtyczki do portali społecznościowych to interaktywne elementy w Serwisie, umożliwiające udostępnianie treści z Serwisu w social mediach oraz pozwalające na bezpośrednie przekierowanie Użytkownika odwiedzającego Serwis do profili społecznościowych firmy. Po kliknięciu przez Użytkownika danej wtyczki, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie z serwerem danego portalu społecznościowego i może on wówczas gromadzić informacje i korzystać z plików cookies.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowany do własnego konta w danym portalu społecznościowym, portal ten może przypisać wizytę Użytkownika w Serwisie do konta Użytkownika w portalu. Informacje o celu gromadzenia danych, zakresie gromadzonych danych, ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez poszczególne portale społecznościowe oraz związanych z tym prawach Użytkowników i możliwych ustawieniach w celu ochrony prywatności podane są w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

d. Logi serwera

Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

 

 •  
Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa