Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Heparin Hasco

1. Co to jest lek Heparin-Hasco i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparin-Hasco przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę. Heparyna stosowana
miejscowo działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo.

Lek Heparin-Hasco wskazany jest w leczeniu wspomagającym:
- chorób żył powierzchniowych:
   · zapalenie żył,
   · zakrzepowe zapalenie żył,
   · żylaki kończyn dolnych,
- obrzękach, stłuczeniach, krwiakach podskórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco

Kiedy nie stosować leku Heparin-Hasco

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6);,
- na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne
  niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,
- ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u
  osób z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparyn-Hasco należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek, Heparin-Hasco u pacjentów ze stwierdzoną
skazą krwotoczną.

Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.

Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy
odstawić.
Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.
Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Lek Heparin-Hasco a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze
względu na niskie stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne. Jedynie u
pacjentów ze skazą krwotoczną, długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach skóry
jednocześnie z lekami przeciwzakrzepowymi może nasilić działanie przeciwzakrzepowe. Wskazane
jest kontrolowanie wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Heparyna nie przenika przez łożysko, jednak w okresie ciąży lek należy stosować ostrożnie i w
przypadkach zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią
Heparyna nie przenika do mleka matki, jednak podczas karmienia piersią lek należy stosować
ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Płodność
Brak danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak jest danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie
maszyn.

Lek Heparin-Hasco zawiera glikol propylenowy
Lek może powodować podrażnienie skóry.

Lek Heparin-Hasco zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Heparin-Hasco

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na
zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie,
świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Heparin-Hasco mogą wystąpić inne działania
niepożądane.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C
02 - 222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heparin-Hasco

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparin-Hasco


- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. 1 g żelu zawiera 250 j.m. heparyny sodowej.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol
  propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian,
  aromat różany AR0287, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparin-Hasco i co zawiera opakowanie
Lek Heparin-Hasco to żel bezbarwny o różanym zapachu.
Jedno opakowanie leku zawiera 35 g żelu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Informacja o Leku
tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa