Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Reparil

1. Co to jest REPARIL i w jakim celu się go stosuje

REPARIL jest lekiem stosowanym w obrzękach po miejscowych urazach.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku REPARIL

Kiedy nie przyjmować leku REPARIL:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na escynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność lub inne zaburzenia nerek;
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku REPARIL z jedzeniem i piciem

Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Dzieci

Podawanie leku dzieciom poniżej 7 lat jest przeciwwskazane.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania leku REPARIL u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ze względu na brak badań u kobiet w ciąży i brak wystarczających danych z badań na zwierzętach, nie
należy stosować leku REPARIL u kobiet w ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących przenikania escyny do mleka, nie należy stosować leku
REPARIL u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Lek REPARIL wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

REPARIL a inne leki

REPARIL może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych.
Należy unikać jednoczesnego podawania leku REPARIL z antybiotykami aminoglikozydowymi ze
względu na możliwość zwiększenia toksycznego działania tych antybiotyków na nerki.
Antybiotyki takie jak cefalotyna i ampicylina mogą zwiększać stężenie escyny w surowicy, dlatego
nie zaleca się jednoczesnego podawania tych leków z produktem leczniczym REPARIL.

REPARIL zawiera laktozę jednowodną i sacharozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.Jak przyjmować REPARIL

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli lekarz nie zaleci innego dawkowania, lek REPARIL należy przyjmować w następujący sposób:
- dorośli i młodzież od 14 lat: 2 tabletki 3 razy na dobę,
w lekkich przypadkach i jako dawka podtrzymująca: 1 tabletka 3 razy na dobę;
- dzieci od 7 do 14 lat:1 tabletka 2 lub 3 razy na dobę.

Lek REPARIL należy przyjmować po posiłku. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając wodą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku REPARIL

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcie przyjęcia leku REPARIL

Należy zażyć następną tabletkę zgodnie z zaleconym schematem.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

zaburzenia układu immunologicznego
bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości tj. pokrzywka;

zaburzenia żołądka i jelit
niezbyt często: zaburzenia czynności przewodu pokarmowego.

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lek REPARIL należy odstawić.

5. Jak przechowywać REPARIL

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C.
Nie należy stosować leku REPARIL po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowania pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera REPARIL

- Substancją czynną leku jest escyna, 20 mg.
- Substancje pomocnicze to: laktoza jednowodna, powidon (K 29-32), magnezu stearynian
Skład otoczki: sacharoza, talk, guma arabska, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna
bezwodna, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu (Eudragit L 100-55), makrogol 8000,
sodu wodorotlenek, karmeloza sodowa, trietylu cytrynian, symetykon emulsja, wosk biały, wosk
Carnauba.

Jak wygląda lek REPARIL i co zawiera opakowanie

Blistry z folii aluminium/PVC po 10 tabletek dojelitowych w tekturowym pudełku.
20 szt.- 2 blistry po 10 tabletek
40 szt.- 4 blistry po 10 tabletek
100 szt.- 10 blistrów po 10 tabletek

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
MADAUS GmbH
51101  Köln
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Rottapharm Madaus Sp. z o.o.
ul. Zgoda 3, II p.
00-018 Warszawa
Tel: (0-22) 828-39-49
Fax: (0-22) 827-78-91

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa