Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Venescin Forte

1. Co to jest lek Venescin forte i w jakim celu się go stosuje

Zawarty w leku wyciąg suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego działa przeciwobrzękowo
i zwiększa tonus żył. Rutozyd zmniejsza przepuszczalność naczyń włosowatych i zwiększa ich odporność mechaniczną.
Lek stosuje się w przewlekłej niewydolności żylnej różnego pochodzenia objawiającej się obrzękami, kurczami łydek, świądem, bólem i uczuciem ciężkości w nogach, pod kontrolą lekarza w żylakowatości (żylakach).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin forte

Kiedy nie stosować leku Venescin forte
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku wymienionych w punkcie 6.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zastosowanie w żylakach wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Lek Venescin forte zawiera sacharozę i laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Dzieci i młodzież
Nie stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Venescin forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Lek Venescin forte z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

W badaniach klinicznych obejmujących kobiety ciężarne nie obserwowano żadnych niepożądanych efektów po zastosowaniu wyciągu z nasion kasztanowca, lecz zgodnie z ogólną praktyką medyczną, lek powinien być stosowany w okresie ciąży i karmienia tylko wówczas jeżeli zdaniem lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu.
Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin forte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Venescin forte

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty.W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek stosować doustnie. Lek należy przyjmować podczas lub po posiłku.
Dorośli

Od 1 do 2 tabletek drażowanych 3 razy na dobę. Dzieci i młodzież
Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin forte

Nie są znane objawy przedawkowania produktu.

Pominięcie zastosowania leku Venescin forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z częstością występowania: rzadko - działania niepożądane mogą wystąpić u od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek.
Podczas stosowania produktu leczniczego Venescin forte mogą wystąpić:

 •   zaburzenia żołądka i jelit (podrażnienie żołądka)- rzadko,

 •   zaburzenia skóry i tkanki podskórnej (świąd)- rzadko.
  W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać leczenie, a jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarza.
  Zgłaszanie działań niepożądanych
  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
  Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venescin forte

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niewidocznym
i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin forte

Substancjami czynnymi leku są:
Wyciąg suchy z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum) (5,5-8:1) o zawartości średnio 22% saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę 100 mg rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V),
Rutozyd trójwodny (Rutosidum trihydricum) 60 mg

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, sól sodowa glikolanu skrobi typ A, magnezu stearynian, sacharoza, talk, guma arabska, kalafonia, olej rycynowy, żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Venescin forte i co zawiera opakowanie

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną. Blister zawiera 30 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. 50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: +48713357225
Faks: +48713724740 E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa