Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Aclotin

1. Co to jest Aclotin i w jakim celu się go stosuje

Aclotin jest lekiem hamującym agregację (zlepianie) płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników
krzepnięcia. Zapobiega tworzeniu zakrzepów tętniczych i żylnych oraz wydłuża czas krwawienia
i zmniejsza lepkość krwi.

Aclotin stosowany jest:
- w zmniejszaniu ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u pacjentów po przebytym
  epizodzie niedokrwienia naczyń mózgowych (po udarze niedokrwiennym mózgu,
  przejściowych atakach niedokrwiennych),
- w zapobieganiu ciężkim incydentom niedokrwienia (szczególnie w obrębie naczyń
  wieńcowych) u pacjentów z zarostową miażdżycą tętnic kończyn dolnych w fazie chromania
  przestankowego,
- w zapobieganiu wykrzepianiu w przetoce tętniczo-żylnej u pacjentów poddawanych
  hemodializom.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aclotin

Kiedy nie stosować leku Aclotin


- Jeśli pacjent ma uczulenie na tyklopidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6);
- Jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna;
- Jeśli u pacjenta występuje choroba mogąca powodować krwawienia np. wrzód żołądka
  i dwunastnicy, ostry krwotoczny udar mózgowy;
- Jeśli u pacjenta występuje choroba krwi, przebiegająca z wydłużeniem czasu krwawienia;
- Jeśli u pacjenta występują obecnie lub występowały w przeszłości zaburzenia krwi, takie, jak
  zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), znaczne zmniejszenie liczby jednego
  z rodzajów krwinek białych – granulocytów (agranulocytoza) lub zmniejszenie liczby płytek
  krwi (małopłytkowość).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aclotin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:
- Lek Aclotin należy stosować głównie u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej
  reakcji na kwas salicylowy.

- Tyklopidyna może powodować zaburzenia krwi, czasami o ciężkim przebiegu, jak zmniejszenie
  liczby niektórych krwinek białych (ostra neutropenia), całkowity lub prawie całkowity brak
  granulocytów (agranulocytoza) lub zmniejszenie liczby płytek krwi (małopłytkowość)
  i chorobę spowodowaną zlepianiem się płytek krwi wewnątrz naczynia z towarzyszącą
  małopłytkowością (zakrzepowa plamica małopłytkowa). Należy ściśle przestrzegać zaleceń
  lekarza dotyczących wykonywania kontrolnych badań krwi w trakcie leczenia i po jego
  zakończeniu.

- Jeśli wystąpią takie objawy, jak: gorączka, ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej (mogą
  świadczyć o zmniejszeniu liczby granulocytów), wydłużone lub inne niż zazwyczaj
  krwawienie, łatwość powstawania siniaków, plamica, smolisty stolec (mogą świadczyć
  o zmniejszeniu ilości płytek krwi lub zaburzeniach mechanizmów odpowiedzialnych za
  zapobieganie krwawieniom) lub żółtaczka, ciemny mocz lub jasny stolec (mogą świadczyć
  o zapaleniu wątroby). Powyższe objawy mogą być spowodowane przez tyklopidynę i o ich
  wystąpieniu należy natychmiast poinformować lekarza.

- Wystąpienie małopłytkowości, niedokrwistości hemolitycznej, objawów neurologicznych
  (podobnych do objawów udaru mózgu), zaburzeń czynności nerek i gorączki może wskazywać na
  tzw. zakrzepową plamicę małopłytkową. Ponieważ choroba ta może zagrażać życiu, w razie
  pojawienia się opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

- Tyklopidynę należy stosować ostrożnie, jeśli istnieje ryzyko krwawienia.

- Jeśli lekarz uzna za konieczne jednoczesne stosowanie tyklopidyny i doustnych leków
  przeciwzakrzepowych, leków hamujących agregację płytek krwi, heparyny lub niesteroidowych
  leków przeciwzapalnych (NLPZ), w tym kwasu acetylosalicylowego, będzie ściśle nadzorował
  przebieg leczenia i kontrolował stan pacjenta.

- Jeśli pacjent ma mieć wykonany nawet niewielki zabieg chirurgiczny (np. usunięcie zęba),
  koniecznie trzeba powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu leku Aclotin. Leczenie tyklopidyną
  należy przerwać na co najmniej 10 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

- Jeśli u pacjenta występuje obecnie albo występowała w przeszłości choroba nerek lub wątroby
  (konieczne może być zmniejszenie dawek leku Aclotin).

Aclotin a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także
o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Należy zwłaszcza powiedzieć o stosowaniu takich leków, jak:
- niesteroidowe leki przeciwzapalne, w tym kwas acetylosalicylowy i inne salicylany (leki
  stosowane w leczeniu stanu zapalnego i w celu zmniejszenia bólu)
- leki przeciwpłytkowe (leki stosowane w celu zapobiegania zlepianiu się płytek krwi)
- doustne leki przeciwzakrzepowe lub heparyna (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi)
- teofilina (lek stosowany w leczeniu astmy czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc)
- pentoksyfilina (lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia w obrębie rąk i nóg)
- digoksyna (lek nasercowy)
- fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki)
- cyklosporyna (lek stosowany w celu zahamowania reakcji odpornościowych organizmu)
- antypiryna (fenazon) (lek o działaniu przeciwbólowym)
- leki zobojętniające sok żołądkowy
- cymetydyna (lek stosowany w leczeniu choroby wrzodowej żołądka i jelit)
- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (w tym, ale nie tylko, fluoksetyna lub
  fluwoksamina) (leki najczęściej stosowane w leczeniu depresji).

Aclotin z jedzeniem i piciem
Aclotin należy przyjmować w trakcie posiłku.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Leku Aclotin
nie wolno stosować w okresie ciąży i karmienia piersią, jeśli w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie
konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Aclotin może powodować zawroty głowy, zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów
i obsługiwania maszyn.

Aclotin zawiera laktozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

3. Jak stosować Aclotin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza.

Zazwyczaj stosowana dawka leku Aclotin, to:
Dorośli: doustnie, zwykle 250 mg (1 tabletkę powlekaną) 2 razy na dobę, wraz z posiłkami.

Dzieci i młodzież do 18 lat: Aclotin nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej lat 18, ze
względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek:
Należy zachować ostrożność. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek lekarz może uznać za
konieczne zmniejszenie dawki leku Aclotin.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby:
Należy zachować ostrożność. U niektórych pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz może uznać
za konieczne zmniejszenie dawki leku Aclotin.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aclotin
W razie przedawkowania leku Aclotin należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza, który zastosuje
odpowiednie postępowanie (w razie konieczności: prowokowanie wymiotów lub płukanie żołądka,
obserwację pacjenta, leczenie objawowe).

Pominięcie zastosowania leku Aclotin
W przypadku niezastosowania kolejnej dawki leku w wyznaczonym czasie należy zastosować ją jak
najszybciej. Jednakże, jeśli czas zastosowania następnej dawki jest niedaleki, należy pominąć
opuszczoną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aclotin
Przerwanie stosowania leku Aclotin powoduje zniesienie korzystnego działania leku w stanach,
w których jest zażywany.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 osób):
- zmiany widoczne w badaniach krwi (zmniejszenie, czasami znaczne, liczby
  granulocytów obojętnochłonnych lub agranulocytoza),
- ból głowy, zawroty głowy,
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, np. biegunka, nudności, wymioty,
- zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych,
- wysypki skórne, często ze świądem,
- zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 100 osób):
- zmniejszona liczba płytek krwi, wyjątkowo z niedokrwistością hemolityczną,
- posocznica i wstrząs septyczny jako śmiertelne powikłanie agranulocytozy,
- jadłowstręt,
- zaburzenia czucia (tzw. neuropatia obwodowa),
- krwawienia różnego rodzaju i stopnia (również zagrażające życiu), tj. powstawanie siniaków,
  wybroczyny, krwawienie z nosa, krwiomocz, krwawienie z przewodu
  pokarmowego, krwawienie w obrębie spojówek, krwawienie w trakcie i po operacji,
- owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy,
- zwiększenia stężenia bilirubiny we krwi,
- złuszczające zapalenie skóry.

Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 1000 osób):
- zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, białych i płytek krwi (pancytopenia),
  zahamowanie czynności szpiku kostnego, potencjalnie śmiertelna zakrzepowa plamica
  małopłytkowa,
- szumy uszne,
- krwawienie śródmózgowe,
- zaburzenia czynności wątroby, tj. zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić do 1 na 10 000 osób):
- reakcje alergiczne,
- zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (eozynofilia),
- anafilaksja,
- obrzęk naczynioruchowy,
- ból stawów,
- zapalenie naczyń,
- toczeń rumieniowaty,
- alergiczne zaburzenia dróg oddechowych,
- uczuleniowe reakcje w obrębie nerek (prowadzące czasami do niewydolności nerek),
- ciężka biegunka z zapaleniem jelita grubego,
- limfocytowe zapalenie jelita grubego,
- zaburzenia czynności wątroby,
- piorunujące zapalenie wątroby, również zakończone zgonem,
- bardzo ciężkie reakcje skórne (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, zespół
  Lyella),
- gorączka.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aclotin

 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Aclotin
- Substancją czynną leku jest tyklopidyny chlorowodorek.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna
  (E 460), kwas stearynowy (E 570), hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000.

Jak wygląda Aclotin i co zawiera opakowanie
Aclotin ma postać tabletek powlekanych.
Lek pakowany jest po 20 sztuk w blistry z folii Al/PVC umieszczone w tekturowym pudełku.

20 tabletek powlekanych (1 blister po 20 szt.)
60 tabletek powlekanych (3 blistry po 20 szt.)

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa