Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Aflavic comfort

1. Co to jest lek Aflavic Comfort i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina, która wpływa na poprawę napięcia ściany
naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń oraz działa ochronnie na naczynia.
Aflavic Comfort jest wskazany do stosowania:
- w zmniejszaniu objawów niewydolności krążenia żylnego (uczucie ciężkości nóg, ból);
- w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Aflavic Comfort

Kiedy nie stosować leku Aflavic Comfort:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Aflavic Comfort należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia
lekiem Aflavic Comfortjest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie
ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę
leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych
z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.
Jeśli uczucie dyskomfortu oraz kruchość naczyń nie ustąpią w ciągu 15 dni, należy skontaktować się
z lekarzem.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Aflavic Comfort a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń
o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających
danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być stosowany w czasie ciąży
wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.
Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie
karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku Aflavic Comfort na zdolność prowadzenia
pojazdów i obsługiwania maszyn.

Aflavic Comfort zawiera laktozę jednowodną i sód
Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera 0,011412 g laktozy (0,005706 g glukozy i 0,005706 g galaktozy) na dawkę.
Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce powlekanej, to znaczy lek uznaje się za
„wolny od sodu”.

3. Jak stosować Aflavic Comfort

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletka do stosowania doustnego.

Niewydolność krążenia żylnego: 1 tabletka na dobę, rano na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aflavic Comfort
Nie są znane objawy przedawkowania.
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Aflavic Comfort
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Aflavic Comfort
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić między innymi: biegunka; niestrawność; nudności; wymioty; zawroty głowy; ból
głowy; złe samopoczucie; wysypka; świąd; pokrzywka. W przypadku łagodnych działań
niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit oraz zaburzeń neurowegetatywnych nie jest wymagane
odstawienie leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Aflavic Comfort

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub
pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Aflavic Comfort
- Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.
- Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna,
  kwas stearynowy, powidon, sodu laurylosiarczan.
  Otoczka: tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 6000, hypromeloza, laktoza jednowodna, żelaza
  tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Aflavic Comfort i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane, barwy żółtej, podłużne, obustronnie wypukłe.
W jednym opakowaniu znajduje się 10 lub 30 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)
Tel.: (24) 357 44 44
Faks: (24) 357 45 45

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9
99-300 Kutno
Polska (Poland)
Tel.: (24) 357 44 44

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa