Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Aflavic max

1. Co to jest lek AFLAVIC MAX i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina, która wpływa na poprawę napięcia ściany naczyń żylnych, powoduje normalizację przepuszczalności naczyń oraz działa ochronnie na naczynia.

Wskazania do stosowania leku

Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki): - uczucie ciężkości nóg;
- ból nóg;
- nocne kurcze.

Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku AFLAVIC MAX

Kiedy nie stosować leku AFLAVIC MAX:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku AFLAVIC MAX należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem AFLAVIC MAX jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

Stosowanie tego leku w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu nie wyklucza podawania innych leków doodbytniczo.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

AFLAVIC MAX a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje z innymi lekami nie są znane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Nie było zgłoszeń o szkodliwym działaniu diosminy podczas stosowania jej u ludzi. Mimo to nie ma wystarczających danych aby całkowicie wykluczyć ryzyko, dlatego też lek może być stosowany w czasie ciąży wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiet karmiących piersią, dlatego zaleca się unikanie karmienia piersią w okresie jego przyjmowania.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu leku AFLAVIC MAX na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek AFLAVIC MAX zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce, to znaczy lek uznaje się za wolny od sodu.

3. Jak stosować AFLAVIC MAX

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie.

Zalecana dawka

1 tabletka na dobę, podczas posiłku.
Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.
Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku AFLAVIC MAX

Nie są znane objawy przedawkowania.
W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku AFLAVIC MAX

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku AFLAVIC MAX

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000): - biegunka;
- niestrawność;
- nudności;
- wymioty;
- zawroty głowy;
- ból głowy;
- złe samopoczucie;
- wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);
- świąd;
- pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: 22 49-21-301
Faks: 22 49-21-309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać AFLAVIC MAX

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera AFLAVIC MAX

  • Substancją czynną leku jest zmikronizowana diosmina.

  • Pozostałe składniki to: kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy (8-88), talk, magnezu

    stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda AFLAVIC MAX i co zawiera opakowanie

Tabletki barwy beżowej, podłużne z linią podziału po jednej stronie, obustronnie wypukła
z widocznymi dopuszczalnymi przebarwieniami.
Linia podziału na tabletce jest przeznaczona do przełamywania tabletki w celu ułatwienia połykania. W opakowaniu znajduje się 10, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A.
ul. Józefów 9 99-300 Kutno Polska (Poland) Tel.: (24) 357 44 44 Faks: (24) 357 45 45

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa