Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Apo Clodin

1. Co to jest lek Apo-Clodin i w jakim celu się go stosuje

Apo-Clodin zawiera tyklopidynę, która zmniejsza agregację płytek krwi i hamuje proces tworzenia
zakrzepów. Znacznie wydłuża czas krzepnięcia krwi.
Ważną rolę w powstawaniu skrzepów w naczyniach krwionośnych spełniają płytki krwi. Wykazują
skłonność do przylegania do wewnątrznaczyniowych blaszek miażdżycowych w tętnicach
wieńcowych i mózgowych, co powoduje zagrożenie zawałem serca lub mózgu. U pacjentów
stosujących tyklopidynę, płytki krwi mają mniejszą zdolność wiązania fibrynogenu, co utrudnia ich
zlepianie. Wpływ tyklopidyny na płytki krwi zależy od zastosowanej dawki, jest nieodwracalny i trwa
od 8 do 10 dni (do końca życia płytki). Działanie przeciwpłytkowe występuje w ciągu 6 godzin.
Maksymalne zahamowanie aktywności płytek (od 60 do 70%) występuje po 8 – 11 dniach. Czas
krzepnięcia krwi po zastosowaniu tyklopidyny może być przedłużony nawet dwukrotnie. Po
odstawieniu tyklopidyny, czas krzepnięcia krwi oraz inne parametry czynności płytek krwi powracają
do wartości sprzed zażycia leku w ciągu około dwóch tygodni. Tyklopidyna nie hamuje syntezy
prostaglandyn.
Tyklopidyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego i w 98% wiąże się z białkami surowicy
krwi, głównie z albuminami i lipoproteinami. Stan równowagi stężenia w surowicy krwi po podaniu
wielokrotnym występuje pomiędzy 14. a 21. dniem. Tyklopidyna jest szybko metabolizowana w
wątrobie, w około 60% wydalana z moczem i w około 33% z kałem.

Lek Apo-Clodin stosuje się u pacjentów, u których wystąpił udar niedokrwienny lub objawy
poprzedzające udar (w stanach zagrażających życiu lub profilaktycznie, by zmniejszyć ryzyko
wystąpienia udaru). Lek stosuje się wyłącznie u pacjentów z nadwrażliwością lub brakiem skutecznej
reakcji na kwas acetylosalicylowy.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Apo-Clodin

Kiedy nie stosować leku Apo-Clodin:


- Jeśli pacjent ma uczulenie na tyklopidynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  wymienionych w punkcie 6.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono:
- zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego w wywiadzie (neutropenia, agranulocytoza,
  małopłytkowość, plamica zakrzepowa małopłytkowa).
- skazy krwotoczne.
- choroby przebiegające z przedłużeniem czasu krzepnięcia krwi.
- uszkodzenia narządowe ze skłonnością do krwawień.
- krwotoczny udar mózgu.
- czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy.
- ciężką niewydolność wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności


• Rzadko, u niektórych pacjentów mogą wystąpić zagrażające życiu działania niepożądane ze strony
układu krwiotwórczego, takie jak: ostra neutropenia (zmniejszenie liczby białych krwinek
odpowiedzialnych za zwalczenie infekcji), agranulocytoza (choroba o ostrym przebiegu,
charakteryzująca się znacznym zmniejszeniem liczby białych krwinek we krwi obwodowej, z
całkowitym lub prawie całkowitym zniknięciem granulocytów z krwi, zmianami wrzodziejącymi
w gardle i błonie śluzowej innych narządów oraz gorączką i różnie wyrażonymi objawami
ogólnymi) oraz plamica zakrzepowa małopłytkowa (TTP) (zmniejszenie liczby płytek krwi, co
powoduje niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań krwotocznych). Działania niepożądane mogą
wystąpić w ciągu kilku dni od rozpoczęcia stosowania leku. TTP występuje najczęściej pomiędzy
3. a 4. tygodniem leczenia, neutropenia pomiędzy 4. a 6. tygodniem. Po tym okresie liczba
przypadków TTP i neutropenii szybko zmniejsza się. Odnotowano tylko kilka takich przypadków
po trzech miesiącach stosowania tyklopidyny.
O wszelkich działaniach niepożądanych ze strony układu krwiotwórczego należy informować
lekarza, gdyż mogą zagrażać życiu pacjenta.

Neutropenia
Może wystąpić nagle. Jeśli wystąpią objawy zakażenia (gorączka, dreszcze, ból gardła), należy
natychmiast zgłosić się do lekarza. Może być konieczne natychmiastowe oznaczenie liczby
białych krwinek, a nawet odstawienie tyklopidyny. Po odstawieniu leku, liczba granulocytów
obojętnochłonnych zwiększa się do ponad 1200/mm3 w okresie 1 – 3 tygodni.

Małopłytkowość
Występuje rzadko. Może wystąpić jako osobne działanie niepożądane lub jednocześnie z
neutropenią.

Plamica zakrzepowa małopłytkowa
Może wystąpić nagle. Występują następujące objawy, które mogą zagrażać życiu pacjenta:
małopłytkowość, mikroangiopatyczna niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia czynności nerek,
zaburzenia neurologiczne, gorączka. Objawy kliniczne mogą wystąpić kilka godzin lub dni
wcześniej, niż daje się to ustalić na podstawie badań laboratoryjnych. Jeśli wystąpią następujące
objawy: żółte zabarwienie skóry i oczu, swędząca wysypka, bladość skóry, gorączka, osłabienie,
ciemny kolor moczu, lek należy odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

• Przed rozpoczęciem leczenia oraz w okresie stosowania leku lekarz może zalecić kontrolowanie
liczby krwinek wraz z rozmazem oraz liczby płytek krwi (co 2 tygodnie przez 3 pierwsze miesiące
leczenia). Częste badania po upływie 3 miesięcy stosowania leku zaleca się wyłącznie u
pacjentów z infekcją lub zmniejszoną liczbą granulocytów obojętnochłonnych (mniej niż 70%
wartości fizjologicznej), zmniejszonym hematokrytem lub zmniejszoną liczbą płytek krwi.
Jeśli zażywanie tyklopidyny przerwano w okresie 3 pierwszych miesięcy stosowania, lekarz może
zalecić badanie krwi po 2 tygodniach od odstawienia leku.
W przypadku zmniejszenia liczby granulocytów obojętnochłonnych do mniej niż 2,0 x 109/l (2
000/mm3) lub zmniejszenia liczby płytek krwi do mniej niż 80 x 109/l (80 000/mm3), lekarz może
zdecydować o odstawieniu leku.

• Rzadko może wystąpić agranulocytoza lub niedokrwistość.

• Tyklopidyna jest metabolizowana głównie w wątrobie. Należy poinformować lekarza o chorobach
wątroby występujących obecnie lub przebytych w przeszłości. U pacjentów z niewydolnością
wątroby stężenie tyklopidyny w surowicy krwi może się zwiększyć. Długotrwałe stosowanie
tyklopidyny może zwiększyć aktywność fosfatazy zasadowej, aminotransferaz oraz stężenie
cholesterolu i triglicerydów we krwi. Zwiększone stężenie cholesterolu całkowitego o 8 – 10%
występuje zwykle po mniej-więcej 4 tygodniach i może utrzymywać się przez cały okres
stosowania leku. Lekarz może zalecić badanie czynności wątroby (zwłaszcza w okresie 4
pierwszych miesięcy stosowania leku).
Rzadko, może wystąpić zapalenie wątroby lub żółtaczka cholestatyczna. Jeśli wystąpi żółte
zabarwienie skóry lub białkówek oka, odbarwiony stolec lub zbyt ciemne zabarwienie moczu,
należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

• Brak danych odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tyklopidyny z heparyną,
doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi lub środkami fibrynolitycznymi. Po uzgodnieniu z
lekarzem, należy zakończyć leczenie innymi lekami przeciwzakrzepowymi.

• U pacjentów ze skłonnością do krwawień (np. z przewodu pokarmowego), z chorobami
hematologicznymi, zaburzeniami czynności nerek, przygotowywanych do nakłucia lędźwiowego
lub zabiegu chirurgicznego. Czas krzepnięcia krwi może być wydłużony do 30 minut jeszcze
przez 5 - 10 dni po odstawieniu leku. Jeśli konieczne jest dokonanie zabiegu chirurgicznego
(nawet tak niewielkiego jak ekstrakcja zęba), należy powiadomić lekarza o zażywaniu
tyklopidyny. Lekarz może zalecić odstawienie tyklopidyny na 10 - 14 dni przed planowanym
zabiegiem chirurgicznym.

• Należy poinformować lekarza o chorobach nerek występujących obecnie lub przebytych w
przeszłości. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.
W okresie stosowania tyklopidyny należy informować lekarza o wszelkich działaniach
niepożądanych ze strony nerek. Może być konieczne odstawienie leku.

• Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tyklopidyny u dzieci nie zostały w pełni potwierdzone.
• Nie stwierdzono różnic w skuteczności i bezpieczeństwie stosowania leku u pacjentów w
   podeszłym wieku i młodszych.
Przed rozpoczęciem przyjmowania należy zwrócić się do lekarza.

Lek Apo-Clodin a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy poinformować lekarza o stosowaniu następujących leków:
- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny ( w tym, ale nie tylko, fluoksetyna lub
  fluwoksamina), leki najczęściej stosowane w depresji
- pentoksyfilina, lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia w obrębie rak i nóg

U pacjentów przyjmujących jednocześnie z tyklopidyną kwas acetylosalicylowy lub niesteroidowe
leki przeciwzapalne, czas krzepnięcia krwi może ulec skróceniu. Nie zaleca się jednoczesnego
stosowania kwasu acetylosalicylowego i leku Apo-Clodin.

Jednoczesne stosowanie leków zobojętniających sok żołądkowy i tyklopidyny powoduje zmniejszenie
stężenia tyklopidyny we krwi o 18%.

Należy unikać jednoczesnego zażywania leku Apo-Clodin i innych leków wpływających na
krzepliwość krwi (doustne leki przeciwzakrzepowe, heparyna i jej pochodne). Jeśli jednoczesne
stosowanie tych leków jest niezbędne, lekarz może zalecić okresowe kontrolowanie czasu krzepnięcia
krwi.
Długotrwałe jednoczesne podawanie cymetydyny i leku Apo-Clodin powoduje znaczne zwiększenie
stężenia tyklopidyny we krwi.

Tyklopidyna może nieznacznie (o około l5%) zmniejszać stężenie digoksyny we krwi.

Tyklopidyna hamuje usuwanie teofiliny z organizmu. Jednoczesne stosowanie teofiliny i leku
Apo-Clodin zwiększa stężenie teofiliny we krwi, co może spowodować jej przedawkowanie.

Należy zachować ostrożność podając jednocześnie fenytoinę i lek Apo-Clodin. Może wystąpić
senność lub letarg. Lekarz może zalecić oznaczanie stężenia fenytoiny w surowicy krwi i odpowiednio
zmodyfikować dawkowanie fenytoiny.

Stosując jednocześnie lek Apo-Clodin i propranolol należy zwrócić uwagę czy nie nasilają się
działania niepożądane wywoływane przez tyklopidynę lub propranolol.

Rzadko, tyklopidyna może zmniejszać stężenie cyklosporyny w surowicy krwi. Jeśli cyklosporyna i
lek Apo-Clodin są stosowane jednocześnie, lekarz może zalecić badanie stężenia cyklosporyny w
surowicy krwi.

Apo-Clodin z jedzeniem i piciem
Po podaniu doustnym tyklopidyna jest szybko i prawie całkowicie wchłaniana z przewodu
pokarmowego (w ponad 80%). Pokarm znacznie zwiększa wchłanianie tyklopidyny. Lek Apo-Clodin
należy zażywać z posiłkiem lub krótko po posiłku, aby zwiększyć wchłanianie tyklopidyny i
zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Tabletki
należy zażywać bez rozgryzania, popijając niewielką ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy
planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Nie wykonano odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań tyklopidyny u kobiet w ciąży.
Lek Apo-Clodin może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Nie wiadomo czy tyklopidyna przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na możliwe
niebezpieczeństwo wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u dziecka, lekarz zadecyduje o
przerwaniu karmienia piersią lub odstawieniu leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu tyklopidyny na zdolność do kierowania pojazdami mechanicznymi
i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać żadnych maszyn w razie wystąpienia działań
niepożądanych zaburzających sprawność psychofizyczną.

3. Jak stosować lek Apo-Clodin

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka, to 250 mg chlorowodorku tyklopidyny (1 tabletka
powlekana) dwa razy na dobę.

Stosowanie u dzieci
Leku Apo-Clodin nie stosuje się u dzieci, niemowląt i noworodków.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku: wiek pacjenta nie ma wpływu na skuteczność leczenia,
jeśli lek jest stosowany w dawce 500 mg (2 tabletki) na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby: z uwagi na metabolizm tyklopidyny
zachodzący w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność. Jeśli wystąpi zapalenie wątroby lub
żółtaczka, lek należy odstawić i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek: należy zachować ostrożność. Jeśli wystąpią
zaburzenia krzepnięcia lub wytwarzania krwi, lekarz może zmniejszyć dawkę lub odstawić lek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Apo-Clodin
W razie przyjęcia dawki leku większej niż zalecana, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Objawy przedawkowania: wydłużenie czasu krzepnięcia krwi oraz zwiększenie aktywności
aminotransferazy alaninowej we krwi (enzym pochodzący z wątroby). Objawy przedawkowania
ustępują samoistnie.
Po przedawkowaniu należy sprowokować wymioty, podać węgiel aktywowany i natychmiast wezwać
lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Apo-Clodin
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W przypadku pominięcia jednej lub większej liczby dawek, należy nadal postępować zgodnie z
przepisanym schematem leczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Apo-Clodin może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Większość działań niepożądanych występuje w początkowym okresie stosowania leku. Działania
niepożądane mogą wystąpić też po kilku miesiącach leczenia. Najcięższe są zmiany w składzie krwi
na skutek zaburzenia czynności szpiku takie jak: małopłytkowość, neutropenia, agranulocytoza, które
występują zwykle w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania leku i mogą być groźne dla życia
pacjenta.

U około 2,4% pacjentów występuje neutropenia (u około 0,8% pacjentów ostra neutropenia, mniej niż
450 granulocytów obojętnochłonnych/mm3) lub ciężka agranulocytoza (mniej niż 300 granulocytów
obojętnochłonnych/mm3).

Rzadko występuje zahamowanie czynności szpiku kostnego i niedokrwistość plastyczna oraz
małopłytkowość (0,4%) i plamica zakrzepowa małopłytkowa.

Mogą wystąpić zaburzenia czasu krzepnięcia krwi (8,3%), z objawami takimi jak: wybroczyny,
krwawienie z nosa, krwiomocz, krwawienia z przewodu pokarmowego lub nadmierne krwawienie po
zabiegu chirurgicznym.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka: 12,5%, nudności: 7%, ból brzucha, wzdęcia, wymioty itp.)
występują zwykle w okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania tyklopidyny. Na ogół ustępują
samoistnie po 1 - 2 tygodniach i rzadko są przyczyną odstawienia leku. Jeśli wystąpi biegunka z
zapaleniem okrężnicy, tyklopidynę należy odstawić.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka: 5%, świąd, pokrzywka), również w okresie trzech
pierwszych miesięcy stosowania leku. Ustępują po kilku dniach od odstawienia tyklopidyny.
Bardzo rzadko mogą wystąpić inne reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, zapalenie
naczyń oraz reakcje autoimmunologiczne: zespół toczniopodobny, nefropatia.
W okresie pierwszych trzech miesięcy stosowania tyklopidyny rzadko mogą wystąpić zaburzenia
wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna), zawroty głowy, szumy uszne, uczucie
osłabienia, zwiększenie stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy, zwiększenie aktywności
enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: + 48 22 49-21-309, e-mail:
ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Apo-Clodin

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce po: “EXP”. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których już się nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Apo-Clodin


Substancją czynną leku jest chlorowodorek tyklopidyny.
Każda tabletka powlekana zawiera 250 mg chlorowodorek tyklopidyny.

Pozostałe substancje pomocnicze to:
− rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kwas stearynowy, kroskarmeloza sodowa;
− otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 3350, tytanu dwutlenek, wosk Carnauba.

Jak wygląda lek Apo-Clodin i co zawiera opakowanie
Białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z wytłoczonym napisem „APO” po jednej
stronie i „250” po drugiej.

Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:
Apotex Europe B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Wytwórca:
Apotex Nederland B.V.
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden
Holandia

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa