Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Calcium dobesilate Galena

1. Co to jest lek Calcium dobesilate Galena i w jakim celu się go stosuje

Miejscem działania wapnia dobezylanu są: śródbłonek naczyń włosowatych, ściany żył oraz naczynia
limfatyczne. Maksymalne stężenie leku we krwi zostaje osiągnięte po około 6 godzinach od podania
leku.
Lek Calcium dobesilate Galena zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń włosowatych, powodując
zmniejszenie wysięku; zwiększa elastyczność i napięcie ścian żył; zmniejsza lepkość krwi poprzez
zmianę składu białek i zmniejsza agregację płytek krwi; usprawnia mikrokrążenie, zapobiega tworzeniu
się zastoju krwi w naczyniach żylnych i tworzeniu się zakrzepów.
Lek zmniejsza także przepuszczalność naczyń limfatycznych, a także zwiększa drenaż układu
limfatycznego, co powoduje zmniejszenie obrzęków.

Wskazania do stosowania leku:
- mikroangiopatie, zwłaszcza retinopatia cukrzycowa;
- objawy kliniczne w przebiegu przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (bóle, kurcze
  mięśni, parestezje, obrzęk, zmiany skórne związane z zastojem żylnym);
- pomocniczo w zakrzepowym zapaleniu powierzchownych żył kończyn dolnych;
- pomocniczo w żylakach odbytu;
- pomocniczo w zaburzeniach mikrokrążenia pochodzenia tętniczo-żylnego.

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium dobesilate Galena

Kiedy nie stosować leku Calcium dobesilate Galena:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Calcium dobesilate Galena należy omówić to z lekarzem.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli występuje czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy lub przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka. Wskazana jest okresowa kontrola
czynności żołądka i dwunastnicy. W przypadku zaostrzenia objawów lek należy odstawić i
skontaktować się z lekarzem.

Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących
w przeszłości.

Stosowanie leku Calcium dobesilate Galena u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub)
wątroby
U osób z ciężką niewydolnością nerek, zwłaszcza dializowanych, należy stosować zmniejszone dawki
leku.

Dzieci
Nie badano wpływu działania leku u dzieci w wieku do 12 lat. Leku nie należy stosować u dzieci.

Calcium dobesilate Galena a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a
także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych dotyczących interakcji leku z innymi lekami lub innego rodzaju interakcji.

Calcium dobesilate Galena z jedzeniem
Lek stosuje się doustnie w trakcie głównych posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Lek Calcium dobesilate Galena może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie wtedy, gdy potencjalna
korzyść ze stosowania leku przewyższa możliwe ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią
Lek przenika w niewielkich ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Brak danych dotyczących
wpływu leku na niemowlę karmione piersią.
Przed rozpoczęciem stosowania leku kobieta powinna przerwać karmienie piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Calcium dobesilate Galena nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Calcium dobesilate Galena zawiera laktozę jednowodną
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 

3. Jak stosować lek Calcium dobesilate Galena

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się
do lekarza.

Zalecana dawka

Zwykle stosuje się 2 tabletki jeden lub dwa razy na dobę (tj. 500 mg do 1000 mg na dobę).

Okres leczenia wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Sposób podawania

Lek podaje się doustnie, podczas posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium dobesilate Galena
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Calcium dobesilate Galena
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:
− bóle w nadbrzuszu
− nudności
− biegunki
− wymioty
− reakcje skórne
− bóle stawów
− bóle i zawroty głowy
− gorączka

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób) obserwowano zahamowanie czynności szpiku z
agranulocytozą (ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy
ustnej lub stanami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych). W takich przypadkach należy
zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Odnotowano przypadki reakcji alergicznych miejscowych (wysypki) i uogólnionych (pokrzywka).

Większość reakcji niepożądanych przemija po odstawieniu leku lub po zmniejszeniu dawki.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Calcium dobesilate Galena

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: Termin
ważności (EXP): lub na blistrze po: EXP:. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania iinne informacje

Co zawiera lek Calcium dobesilate Galena


- Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan (w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego).
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, talk, magnezu stearynian,
  krzemionka koloidalna bezwodna.

Jak wygląda lek Calcium dobesilate Galena i co zawiera opakowanie
Lek Calcium dobesilate Galena jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła,
obustronnie lekko wypukła.

Dostępne opakowania:
30 tabletek
60 tabletek

Blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa