Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Cyclonamine

1. Co to jest lek Cyclonamine i w jakim celu się go stosuje

Cyclonamine jest lekiem o działaniu przeciwkrwotocznym i angioprotekcyjnym (ochronnym na
naczynia). Działa wybiórczo na ściany naczyń krwionośnych i uszczelniając je, przeciwdziała ich
łamliwości i kruchości. Dzięki poprawie przylegania płytek i przywróceniu wytrzymałości ścian
włośniczek powoduje skrócenie czasu krwawienia oraz zmniejszenie utraty krwi.

Wskazania do stosowania leku

W chirurgii: zapobieganie i leczenie przedoperacyjne lub pooperacyjne krwawienia
włośniczkowego we wszystkich typach operacji z polem dobrej perfuzji tkanek:
w otorynolaryngologii, ginekologii, położnictwie, urologii, stomatologii, okulistyce, chirurgii
plastycznej i rekonstrukcyjnej.

W chorobach wewnętrznych: zapobieganie i leczenie krwawienia włośniczkowego o różnej etiologii
i lokalizacji: krwiomocz, krwawe wymioty, krew w kale, krwawienie z nosa, krwawienia z dziąseł.

W ginekologii: plamienie (krwawienie poza cyklem miesiączkowym), nadmierne krwawienie
menstruacyjne pierwotne lub wtórne wywołane wkładką wewnątrzmaciczną po wykluczeniu
przyczyn organicznych.

 

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Cyclonamine

Kiedy nie stosować leku Cyclonamine
- jeśli pacjent ma uczulenie na etamsylat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje ostra porfiria.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Cyclonamine należy omówić to z lekarzem.

W przypadku wystąpienia gorączki, lek należy natychmiast odstawić.
Jeżeli lek Cyclonamine stosowany jest w celu zmniejszenia nadmiernego i (lub) przedłużającego się
krwawienia menstruacyjnego, a poprawa jednak nie nastąpi, należy skontaktować się z lekarzem
w celu znalezienia i wykluczenia możliwych przyczyn patologicznych.

Lek Cyclonamine a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Lek Cyclonamine może być kojarzony z innymi lekami przeciwzakrzepowymi. W przypadku potrzeby
podania wlewu dekstranu, lek Cyclonamine należy podać jako pierwszy.

Cyclonamine z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Ze względu na niewystarczającą ilość danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania,
leku Cyclonamine nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią
Lek Cyclonamine wydziela się z mlekiem kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku
w czasie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek stosowany zgodnie z zaleceniami nie wpływa na sprawność psychofizyczną, zdolność
prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Lek Cyclonamine zawiera sodu pirosiarczyn
Lek rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Informacja o zawartości sodu w leku Cyclonamine
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w jednej tabletce, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny
od sodu”.

 

3. Jak stosować lek Cyclonamine

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli
Przed zabiegiem chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) na 1 godzinę przed zabiegiem
chirurgicznym.
Po zabiegu chirurgicznym: 1 do 2 tabletek (tj. 250 mg do 500 mg) co 4 do 6 godzin, dopóki istnieje
ryzyko krwawienia.
Choroby wewnętrzne: zwykle 2 tabletki 2 do 3 razy na dobę (tj. 1000 mg do 1500 mg), przyjmować
razem z jedzeniem, popić małą ilością płynu, czas trwania leczenia zależy od osiągniętych rezultatów.
Ginekologia, plamienia i nadmierne krwawienia menstruacyjne: 2 tabletki 3 razy na dobę
(tj. 1500 mg) wraz z jedzeniem, popić małą ilością płynu. Leczenie trwa 10 dni i rozpoczyna się na
5 dni przed oczekiwanym rozpoczęciem menstruacji.

Dzieci
Zalecana dawka: połowa dawki dla pacjentów dorosłych.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cyclonamine
W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cyclonamine
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

 

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób, ale u więcej niż 1 na 10 000 osób) występują:
- bóle brzucha,
- nudności,
- bóle głowy,
- wysypka.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

 

5. Jak przechowywać lek Cyclonamine

Przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

 

6. Zawartość opakowania i inne informacje

 

Co zawiera lek Cyclonamine

- Substancją czynną leku jest 250 mg etamsylatu.
- Pozostałe składniki to: skrobia ziemniaczana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia
  sodowa typ A, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, sodu pirosiarczyn.

Jak wygląda lek Cyclonamine i co zawiera opakowanie
Lek Cyclonamine jest dostępny w postaci tabletek. Tabletka jest biała, okrągła, obustronnie lekko
wypukła.

Dostępne opakowania:
30 tabletek
60 tabletek

Blistry z folii aluminiowej i oranżowej folii PVC w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy „GALENA”
ul. Krucza 62
53-411 Wrocław
Polska

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa