Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Dobenox forte

1. Co to jest lek Dobenox lub Dobenox Forte i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny, który usprawnia krążenie żylne i działa
ochronnie na naczynia krwionośne. Zmniejsza przepuszczalność ich ścian oraz nadmierną lepkość
krwi i osocza, co zapobiega powstawaniu zastojów i zakrzepów w naczyniach żylnych.

Wskazania do stosowania
Objawowe leczenie przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne
kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki
kończyn dolnych.
Objawowe leczenie żylaków odbytu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Dobenox lub Dobenox Forte

Kiedy nie stosować leku Dobenox lub Dobenox Forte
• jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobezylan jednowodny lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Należy ostrożnie stosować lek, jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa żołądka i (lub)
dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka lub niewydolność nerek.

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem, jeżeli wystąpią objawy
takie jak:gorączka, ból gardła lub krtani, ból podczas przełykania, zapalenie jamy ustnej, zapalenie
błony śluzowej nosa, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie okolic narządów płciowych i
odbytu, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby – agranulocytozy.

Lek Dobenox lub Dobenox Forte a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dobenox lub Dobenox Forte z jedzeniem i piciem
Lek należy stosować po posiłkach w celu uniknięcia lub ograniczenia objawów niepożądanych
dotyczących przewodu pokarmowego.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku w pierwszym trymestrze ciąży.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Lek nie powinien być stosowany podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Dobenox lub Dobenox Forte zawiera laktozę
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
1 tabletka leku Dobenox zawiera 25 mg laktozy.
1 tabletka leku Dobenox Forte zawiera 50 mg laktozy.

3. Jak stosować lek Dobenox lub Dobenox Forte

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się doustnie.

Lek należy przyjmować po posiłkach.

Dobenox, 250 mg, tabletki powlekane
O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 2 do 4 tabletek na dobę (co
odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu wapnia
jednowodnego):
• niewydolność żylna - zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę;
• żylaki odbytu - zwykle 2 tabletki 1-2 razy na dobę.

Dobenox Forte, 500 mg, tabletki powlekane
O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych zwykle stosuje się od 1 do 2 tabletek na dobę (co
odpowiada dawce dobowej od 500 mg do 1000 mg substancji czynnej - dobezylanu wapnia
jednowodnego):
• niewydolność żylna - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę;
• żylaki odbytu - zwykle od 1 do 2 tabletek na dobę.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Leczenie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy w zależności od wskazań.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dobenox lub Dobenox Forte
Nie są znane objawy przedawkowania leku.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Dobenox lub Dobenox Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Dobenox lub Dobenox Forte
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Wymienione działania niepożądane na ogół przemijają samoistnie po zaprzestaniu leczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 pacjentów na 10 000):
• nudności, biegunka,
• odczyny skórne,
• bóle stawów.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 pacjenta na 10 000):
• agranulocytoza - ostry stan, który może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie
  jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych.
  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z tych objawów lub innych objawów zakażenia,
  należy natychmiast odstawić lek i zwrócić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: 22 49 21 301, faks: 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Dobenox lub Dobenox Forte

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Dobenox lub Dobenox Forte
• Substancją czynną leku jest wapnia dobezylan jednowodny.
  1 tabletka zawiera odpowiednio 250 mg albo 500 mg wapnia dobezylanu
  jednowodnego.

• Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna,
  talk, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, otoczka Opadry II 57U18539 White
  o składzie: hypromeloza, polidekstroza, tytanu dwutlenek (E 171), talk, maltodekstryna,
  średniołańcuchowe trójglicerydy.

Jak wygląda lek Dobenox lub Dobenox Forte i co zawiera opakowanie

Dobenox
Tabletki powlekane - okrągłe, obustronnie wypukłe, barwy białej, o jednolitej i gładkiej powierzchni.
Jedno opakowanie leku Dobenox zawiera 30 tabletek powlekanych.

Dobenox forte
Tabletki powlekane - owalne, obustronnie wypukłe, barwy białej, o jednolitej i gładkiej powierzchni.
Jedno opakowanie leku Dobenox Forte zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Informacja o leku
tel.: 22 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa