Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Doxium 500

1. CO TO JEST LEK DOXIUM 500 I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Wskazania do stosowania leku


Kliniczne objawy przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (ból, skurcze, parestezje, obrzęk,
zmiany skórne na tle zastoju krwi), łagodna do umiarkowanej nieproliferacyjna retinopatia
cukrzycowa, w celu opóźnienia postępu choroby.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU DOXIUM 500

Kiedy nie przyjmować leku DOXIUM 500


- jeśli pacjent ma uczulenie na wapnia dobesylan lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku DOXIUM 500 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W bardzo rzadkich przypadkach podawanie leku DOXIUM 500 może wywołać agranulocytozę -
chorobę, w przebiegu której znaczne zmniejszenie liczby krwinek białych powoduje wzrost ryzyka
zakażeń. W takiej sytuacji mogą pojawić się objawy, takie jak wysoka gorączka, zakażenia w obrębie
jamy ustnej (zapalenie migdałków), ból gardła, zmiany zapalne w obrębie narządów płciowych i
odbytu oraz inne objawy, które zwykle wskazują na obecność zakażenia. W razie wystąpienia takich
objawów należy natychmiast przerwać leczenie i poinformować o tym lekarza.

Lek DOXIUM 500 może wywoływać ciężkie reakcje alergiczne (reakcję anafilaktyczną lub wstrząs
anafilaktyczny) z objawami w postaci reakcji skórnych, gorączki, trudności w oddychaniu lub
zawrotów głowy. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie i poinformować o tym
lekarza.

Należy również powiedzieć lekarzowi:
- jeśli pacjent ma chorobę nerek, zwłaszcza jeśli konieczna jest dializoterapia, ponieważ w takim
  przypadku może zaistnieć potrzeba zmniejszenia dawki leku.
- Jeżeli pacjent ma być poddany badaniom w trakcie leczenia DOXIUM 500, próbki do badań
  laboratoryjnych (np. pobranie krwi) powinny być pobrane przed zażyciem pierwszej dawki leku,
  aby zminimalizować potencjalne oddziaływanie DOXIUM 500 na wyniki badań.

Dzieci i młodzież
Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku DOXIUM 500 u dzieci i młodzieży.

Lek DOXIUM 500 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Jak dotąd nie są znane potwierdzone przypadki interakcji leku DOXIUM 500 z innymi lekami.
Lek DOXIUM 500 może wpływać na wyniki badań laboratoryjnych stężenia kreatyniny w surowicy.
Dlatego należy informować lekarza o wszystkich badaniach laboratoryjnych, zwłaszcza takich,
w których będzie oceniana czynność nerek.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Brak danych wskazujących, że lek DOXIUM 500 wywiera działania niepożądane na zarodek lub płód,
jednakże nie należy stosować tego leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią
Po podaniu doustnym substancja czynna leku DOXIUM 500, wapnia dobesylan, przenika do mleka
matki w bardzo małych ilościach. Ze względów bezpieczeństwa należy przerwać albo leczenie, albo
karmienie piersią. W takiej sytuacji należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek DOXIUM 500 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK DOXIUM 500

Lek ten należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie

Wyłącznie dla osób dorosłych
Zalecana dawka:
Retinopatia cukrzycowa: od 1000 do 1500 mg/dobę (500 mg 2 do 3 razy na dobę).
Niewydolność żylna: od 500 do 1000 mg/dobę (500 lub 1000 mg raz na dobę).
Dawka leku powinna być ustalana indywidualnie w zależności od nasilenia objawów. Okres leczenia
zależy od rodzaju oraz przebiegu choroby i wynosi zazwyczaj od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku DOXIUM 500 u osób z zaburzeniami
czynności nerek. Lek jest wydalany przez nerki, dlatego należy zachować ostrożność, a u pacjentów
z zaburzeniami czynności nerek (zwłaszcza u osób wymagających dializoterapii) dawka leku
DOXIUM 500 może być zmniejszona.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Nie oceniano bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku DOXIUM 500 u pacjentów
z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność.

W przypadku wrażenia, że działanie leku DOXIUM 500 jest zbyt silne lub zbyt słabe, należy poradzić
się lekarza lub farmaceuty.

Sposób stosowania
Lek DOXIUM 500 przyjmuje się doustnie. Kapsułki należy połykać w całości, nie otwierając ich.
W celu zminimalizowania ewentualnego uczucia dyskomfortu w żołądku kapsułki leku DOXIUM 500
należy przyjmować podczas posiłku lub bezpośrednio po posiłku.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DOXIUM 500
Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Pominięcie przyjęcia leku DOXIUM 500
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie przyjmowania leku DOXIUM 500
Przerwanie przyjmowania leku DOXIUM 500 przed zakończeniem terapii może mieć niekorzystny
wpływ na jej powodzenie. Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częste działania niepożądane (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 pacjentów)
Ból brzucha, nudności, biegunka, wymioty, ból głowy, ból stawów, ból mięśni, zwiększenie
aktywności aminotransferazy alaninowej (zmiana sposobu pracy wątroby, którą można wykryć
w badaniach krwi)

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować maksymalnie u 1 na 100 pacjentów)
Gorączka, dreszcze, uczucie osłabienia, zmęczenie, nadwrażliwość (wysypka, alergiczne zapalenie
skóry, świąd, pokrzywka, obrzęk twarzy; patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować maksymalnie u 1 na 10 000 pacjentów)
Znaczne zmniejszenie liczby określonych krwinek białych prowadzące do wzrostu
prawdopodobieństwa zakażenia (agranulocytoza; patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”),
ciężka reakcja alergiczna prowadząca do trudności w oddychaniu lub zawrotów głowy (reakcja
anafilaktyczna; patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”)

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Zmniejszona liczba krwinek białych nazywanych neutrofilami (neutropenia), zmniejszona liczba
krwinek białych (leukopenia)

Reakcje te ustępują zazwyczaj samoistnie po przerwaniu leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DOXIUM 500

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera lek DOXIUM 500
- Substancją czynną leku jest wapnia dobesylan (Calcii dobesilas).
  Każda kapsułka twarda zawiera 500 mg wapnia dobesylanu.

- Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, stearynian magnezu.
  Skład otoczki kapsułki: żelaza tlenek żółty (E 172), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna, indygotyna
  (E 132).

Jak wygląda lek DOXIUM 500 i co zawiera opakowanie
Kapsułki leku DOXIUM 500 są nieprzezroczyste, mają żółty korpus i ciemnozielone wieczko.

Opakowania zawierają 30 lub 60 kapsułek twardych w blistrach z folii aluminiowej lub folii
PVC/PVDC (po 10 kapsułek w blistrze).
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
OM PHARMA S.A.
R. da Industria, 2 - Quinta Grande, 2610-088 Amadora - Lisboa, Portugal.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny (Medical Department)
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: +48 (22) 755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa