Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Esceven

1. Co to jest lek Esceven i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną tabletek Esceven jest suchy wyciąg z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis
extractum siccum), zawierający escynę, który zwiększa napięcie naczyń żylnych.
Lek stosuje się tradycyjnie w objawach przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak: obrzęki, kurcze łydek,
świąd, bóle i uczucie ciężkości w nogach, żylaki.
Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat.
Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Esceven

Kiedy nie stosować leku Esceven:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6),
- jeśli u pacjenta występuje niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dzieci
Produktu leczniczego Esceven nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ze względu na brak
danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania.

Lek Esceven a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Brak danych na temat interakcji z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Ze względu na brak wystarczających danych nie stosować leku w czasie ciąży oraz karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych na temat wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Esceven

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.

Stosowanie u dzieci
Produktu leczniczego Esceven nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Stosowanie u dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat
3 razy dziennie po 1 tabletce po jedzeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Esceven
Brak danych na temat przypadków przedawkowania.

Pominięcie zastosowania leku Esceven
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Esceven
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Esceven rzadko może powodować zaburzenia ze strony układu pokarmowego, sporadycznie notuje się też
zawroty głowy, swędzenie, nudności, mdłości oraz bóle głowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 22 49 21 301, fax + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej
informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Esceven

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Esceven
Substancja czynna leku:
1 tabletka zawiera 167 mg wyciągu suchego z Aesculus hippocastanum L., semen (nasiona kasztanowca),
Hippocastani seminis extractum siccum (5-9:1)
Ekstrahent – etanol 80% (v/v)

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa typu C, magnezu
stearynian, powidon, krzemionka koloidalna.

Otoczka Opadry II 85F210063 Green: alkohol poliwinylowy, makrogol 4000, talk, tlenek żelaza żółty (E
172), tytanu dwutlenek (E 171), żółcień chinolinowa (E 104), lak glinowy, błękit brylantynowy FCF (E 133),
lak glinowy.

Jak wygląda lek Esceven i co zawiera opakowanie
Esceven jest w postaci tabletek powlekanych.

Dostępne opakowania:

20 szt. – 1 blister z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką,

40 szt. – 2 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką,
60 szt. – 3 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką,
80 szt. – 4 blistry z folii PVC/Al po 20 tabletek w tekturowym pudełku wraz z ulotką.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.
ul. Towarowa 47/51, 61-896 Poznań, Polska
tel. + 48 61 88 61 800, fax +48 61 85 36 058

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa