Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Foxill

1. Co to jest Foxill i w jakim celu się go stosuje

Foxill ma postać żelu do stosowania na skórę. Foxill zawiera substancję czynną dimetyndenu
maleinian, który hamuje działanie histaminy - substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne.
Lek działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwświądowo (z wyłączeniem świądu
cholestatycznego), zmniejsza obrzęki, łagodzi podrażnienia skóry. Wykazuje miejscowe właściwości
znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Wskazania do stosowania:
Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym,
powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Foxill

Kiedy nie stosować leku Foxill


- jeśli pacjent ma uczulenie na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),
- w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Foxill należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

W przypadku stosowania żelu Foxill na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc
nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.
Należy poinformować lekarza w przypadku bardzo silnego świądu lub rozległych zmian.

Dzieci
Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) na duże obszary skóry,
szczególnie w przypadkach zranień i stanów zapalnych skóry.

Foxill a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży i karmienia piersią nie należy stosować na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza
w przypadku zranień lub stanów zapalnych skóry.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować na brodawki sutków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Foxill nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Foxill zawiera benzalkoniowy chlorek i glikol propylenowy
Lek zawiera 0,05 mg benzalkoniowego chlorku w każdym g żelu. Benzalkoniowy chlorek może
podrażniać skórę.
Kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego leku na skórę piersi, gdyż może on zostać
spożyty przez dziecko z mlekiem matki.

Lek zawiera 150 mg glikolu propylenowego w każdym g żelu. Glikol propylenowy może powodować
podrażnienie skóry.
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni na otwarte rany lub duże
powierzchnie zranionej lub uszkodzonej skóry (np. oparzonej) bez konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą.

3. Jak stosować lek Foxill

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony do stosowania na skórę.
Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek stosować 2 do 4 razy na dobę, nanosząc cienką warstwę
żelu na zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

Stosowanie u dzieci
Należy unikać stosowania u niemowląt i małych dzieci (w wieku poniżej 2 lat) na duże obszary skóry
(patrz punkt 2).

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Foxill
Nie odnotowano przypadków przedawkowania dimetyndenem maleinianu stosowanego miejscowo na
skórę.
W razie połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- uczucie pieczenia skóry,
- suchość skóry,
- skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można
zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Foxill

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Foxill


- Substancją czynną leku jest dimetynedenu maleinian. 1 gram żelu zawiera 1 mg dimetynedenu
  maleinianu.
- Pozostałe składniki to: karbomer (typ 974 P), disodu edetynian, sodu wodorotlenek, glikol
  propylenowy, benzalkoniowy chlorek, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Foxill i co zawiera opakowanie
Lek Foxill ma postać bezbarwnego i jednorodnego żelu.

Tuba aluminiowa z membraną z zakrętką z HDPE wyposażoną w przebijak, pokryta od wewnątrz
lakierem epoksydowo-fenolowym, umieszczona w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:
5 g, 20 g, 30 g lub 50 g żelu

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
tel.: + 48 22 364 61 01

Wytwórca
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
Oddział Medana w Sieradzu
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa