Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Heparin Hasco forte

1. Co to jest lek Heparin-Hasco Forte i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparin-Hasco Forte zawiera heparynę, która działa przeciwzakrzepowo, przeciwzapalnie
i przeciwobrzękowo.
Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Lek Heparin-Hasco Forte wskazany jest w leczeniu wspomagającym:
- chorób żył powierzchniowych:
  • zapalenie żył,
  • zakrzepowe zapalenie żył,
  • żylaki kończyn dolnych,
-  obrzęków, stłuczeń, krwiaków podskórnych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparin-Hasco Forte

Kiedy nie stosować leku Heparin-Hasco Forte:
- jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienione w punkcie 6),
- na otwarte, krwawiące i sączące się rany, błony śluzowe i okolice oczu, zmiany skórne
  niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę,
- ze względu na obecność parahydroksybenzoesanu metylu i propylu nie należy stosować leku u osób 
   z alergią na parabeny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Heparin-Hasco Forte należy omówić to z lekarzem, farmaceutą
lub pielęgniarką.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze stwierdzoną skazą krwotoczną.
Długotrwałe stosowanie leku może wywoływać u niektórych chorych skórne reakcje nadwrażliwości.
Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień), lek należy
odstawić.
Podczas stosowania leku należy kontrolować wygląd skóry.

Dzieci
Leku Heparin-Hasco Forte nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Lek Heparin-Hasco Forte a inne leki


Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Heparyna stosowana miejscowo w postaci żelu tylko nieznacznie wchłania się do krwiobiegu. Ze
względu na niskie stężenie heparyny w osoczu interakcje z innymi lekami są nieznaczne.
Jedynie u pacjentów ze skazą krwotoczną oraz u pacjentów przyjmujących leki przedwzakrzepowe,
długotrwałe stosowanie leku na dużych powierzchniach może nasilać działanie przeciwzakrzepowe,
zwiększając ryzyko wystąpienia krwotoku. W takim przypadku wskazane jest kontrolowanie
wskaźników krzepnięcia krwi.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heparyna nie przenika przez łożysko i do mleka kobiet karmiących piersią, jednak w okresie ciąży i
karmienia piersią lek należy stosować ostrożnie i w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Heparin-Hasco Forte zawiera glikol propylenowy, może powodować podrażnienie skóry.

Lek Heparin-Hasco Forte zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu
parahydroksybenzoesan, może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Heparin-Hasco Forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zaleca się równomierne rozprowadzenie cienkiej warstwy żelu (pasek długości 3 cm do 10 cm) na
zmienionym chorobowo miejscu, 2 do 3 razy na dobę.
Po zastosowaniu leku należy dokładnie umyć ręce.

Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i
bezpieczeństwa stosowania w tej grupie pacjentów.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparin-Hasco Forte
W przypadku miejscowego stosowania leków zawierających heparynę nie są znane przypadki
przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Heparin-Hasco Forte
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Heparin-Hasco Forte
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas długotrwałego stosowania leku mogą wystąpić skórne reakcje alergiczne: zaczerwienienie,
świąd, wysypka, pieczenie, rumień, stany zapalne skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww, Departamentu}
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heparin-Hasco Forte

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparin-Hasco Forte
-  Substancją czynną leku jest heparyna sodowa.
   Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny sodowej.

-  Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: karbomer 5984, sodu wodorotlenek 30%, glikol
   propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, disodu edetynian,
   polisorbat 20, aromat różany AR 0287, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparin-Hasco Forte i co zawiera opakowanie
Heparin-Hasco Forte ma postać bezbarwnego żelu o różanym zapachu.
Opakowanie leku stanowi tuba aluminiowa z zakrętką polietylenową, zawierająca 35,0 g żelu, w
pudełku tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław
ul. Żmigrodzka 242 E
Informacja o leku tel. (22) 742 00 22
email: informaciaoleku@hasco-lek.pl

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa