Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Heparizen 1000

1. Co to jest lek Heparizen 1000 i w jakim celu się go stosuje

Lek Heparizen 1000 jest żelem przeznaczonym do stosowania na skórę; zawiera w swoim składzie
heparynę sodową i wykazuje miejscowe działanie przeciwzakrzepowe.
Heparyna sodowa podana zewnętrznie na skórę, w postaci żelu, przyspiesza wchłanianie krwiaków
i nacieków. Hamuje powierzchniowe procesy zapalne przez unieczynnianie enzymów m.in.
hialuronidazy i fosfatazy.
Działa długotrwale na chorobowo zmienione tkanki, łagodzi ból i uczucie napięcia, poprawia
metabolizm podskórnej tkanki łącznej dzięki charakterowi hydrofilnemu, skracając czas choroby.

Heparizen 1000 jest lekiem wspomagającym w leczeniu:
- zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych,
- stanów zapalnych żył kończyn dolnych,
- żylaków kończyn dolnych,
- stanów pourazowych: krwiaków, stłuczeń, obrzęków.

Stosuje się go również w zapobieganiu i leczeniu przerosłych blizn i bliznowców.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Heparizen 1000

Kiedy nie stosować leku Heparizen 1000:
- jeśli pacjent ma uczulenie na heparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania Heparizen 1000 należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
Nie należy stosować leku Heparizen 1000 na otwarte, krwawiące, ropne i sączące się rany, zmiany
skórne niewiadomego pochodzenia, zakażoną skórę, błony śluzowe i w okolicach oczu. Chorzy ze
skazą krwotoczną powinni zachować szczególną ostrożność. Lek należy odstawić jeżeli u pacjentów
wystąpią: zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, rumień skóry.

Dzieci
Leku Heparizen 1000 nie należy stosować u dzieci ze względu na brak badań dotyczących
bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Heparizen 1000 a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Podczas miejscowego stosowania leku Heparizen 1000 nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami
stosowanymi w postaci żelu i podawanymi miejscowo na skórę. Ze względu na ograniczoną
możliwość wchłaniania heparyny sodowej przez skórę, interakcje z innymi lekami są mało znaczące.
Jedynie u chorych, którym podaje się doustne leki przeciwzakrzepowe, może niekiedy wystąpić
nasilone działanie heparyny sodowej i wydłużony czas krzepnięcia krwi.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Heparyna sodowa nie przenika przez łożysko. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie ciąży
ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Heparyna sodowa nie przenika do mleka ludzkiego. Lek Heparizen 1000 można stosować w okresie
karmienia piersią ostrożnie, w przypadkach zdecydowanej konieczności.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Heparizen 1000 nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Heparizen 1000 zawiera propylu parahydroksybenzoesan (E 216) i metylu
parahydroksybenzoesan (E 218).
Lek może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

3. Jak stosować lek Heparizen 1000

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Heparizen 1000 należy stosować miejscowo na skórę.

Zalecana dawka
Żel nakładać na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry i najbliższą okolicę 1 do 3 razy na dobę.
W zależności od powierzchni objętej zmianami chorobowymi nanieść na skórę od 5 do 10 cm żelu
i delikatnie, przez kilka minut, masować.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Heparizen 1000
Brak jest doniesień o objawach przedawkowania. Gdyby jednak taki przypadek miał miejsce, to
należy skontaktować się z lekarzem.
Zastosowanie siarczanu protaminy spowoduje unieczynnienie heparyny sodowej w wyniku powstania
trwałych, nieaktywnych farmakologicznie kompleksów.

Pominięcie zastosowania leku Heparizen 1000
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Długotrwałe stosowanie leku może niekiedy spowodować skórne reakcje nadwrażliwości: rumień,
stany zapalne skóry, świąd, uczucie pieczenia, uczucie zimna, suchość skóry, wysypkę,
zaczerwienienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i
Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel. + 48 (22) 49 21 301, fax +
48 (22) 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również
podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Heparizen 1000

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.
Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „EXP”.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Heparizen 1000


- Substancją czynną leku jest heparyna sodowa. Jeden gram żelu zawiera 1000 j.m. heparyny
  sodowej.
- Pozostałe składniki to: karbomer, dietanoloamina, etanol 96%, propylu parahydroksybenzoesan
  (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218), woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Heparizen 1000 i co zawiera opakowanie
Lek Heparizen 1000 to półstały, bezbarwny, przezroczysty żel.

Opakowanie: tuba aluminiowa, lakierowana, z membraną i pierścieniem lateksowym, zamknięta
polietylenową zakrętką z przebijakiem, zawierająca 30 g, 50 g lub 100 g żelu, umieszczona
w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.
80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 9
tel. +48 (58) 521 34 00

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa