Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Hirudoid

1. Co to jest lek HIRUDOID i w jakim celu się go stosuje

Mukoplisacharydowy polisiarczan należy do grupy leków stosowanych miejscowo w przypadku:
- tępych urazów z krwiakami lub bez krwiaków.
- zapalenia żył powierzchownych, których nie można leczyć opatrunkiem uciskowym.

Hirudoid żel może być również stosowany do fono- i jonoforezy. Przy jonoforezie żel jest podawany
pod katodę.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku HIRUDOID

Kiedy nie stosować leku HIRUDOID


Jeśli pacjent ma uczulenie na mukopolisacharydowy polisiarczan lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
Hirudoid żel zawiera alkohol izopropylowy i dlatego należy unikać kontaktu z otwartymi ranami,
błonami śluzowymi i oczami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hirudoid należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

HIRUDOID a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie stwierdzono interakcji z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek można stosować w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Hirudoid nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek HIRUDOID zawiera 5 mg glikolu propylenowego na 1 g żelu
Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry.

3. Jak stosować lek HIRUDOID

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Hirudoid żel jest lekiem do stosowania miejscowego, na skórę.

Zalecana dawka


Lek Hirudoid należy nakładać 2 do 3 razy na dobę na miejsca zmienione chorobowo lub, jeśli
zachodzi potrzeba, częściej. W zależności od wielkości leczonej powierzchni zazwyczaj wystarcza
nałożenie od 3 do 5 cm żelu.

Hirudoid w postaci żelu należy delikatnie wmasować w miejsca zmienione chorobowo. Nie należy
stosować produktu leczniczego pod opatrunek.

W przypadku tępych urazów leczenie zwykle trwa do 10 dni, a w przypadku zapalenia żył
powierzchownych od 1 do 2 tygodni. Hirudoid może być również stosowany do fono- i jonoforezy.
Podczas jonoforezy żel jest podawany pod katodę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku HIRUDOID
W związku ze sposobem podawania preparatu Hirudoid przedawkowanie jest mało prawdopodobne.
W przypadku wystąpienia objawów przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.
W wyniku przypadkowego połknięcia produktu leczniczego Hirudoid, nie powinny wystąpić żadne
objawy przedawkowania spowodowane substancją czynną.
Ze względu na zawartość alkoholu izopropylowego, w wyniku przypadkowego połknięcia dużej ilości
preparatu Hirudoid może wystąpić zatrucie alkoholem, zwłaszcza u dzieci.
W przypadku zatrucia alkoholem należy niezwłocznie zastosować właściwe leczenie objawowe.

Pominięcie zastosowania leku HIRUDOID
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości, związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów – bardzo rzadko.
Bardzo rzadko mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości, takie jak zaczerwienienie skóry,
które zazwyczaj ustępuje szybko po zaprzestaniu stosowania produktu leczniczego.

Hirudoid żel zawiera glikol propylenowy, który może powodować podrażnienie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21 301
Fax: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek HIRUDOID

Lek należy pprzechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie po „Termin
ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek HIRUDOID


Substancją czynną leku jest mukopolisacharydowy polisiarczan 0,3 g/100 g. Pozostałe składniki to:
sodu wodorotlenek, glikol propylenowy, karbomery, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek HIRUDOID i co zawiera opakowanie
Tuba aluminiowa z zakrętką w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania 40 g lub 100 g.

Podmiot odpowiedzialny:
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy.

Wytwórca:
1. Mobilat Produktions GmbH, Luitpoldstraße 1, 85276 Pfaffenhofen, Niemcy
2. STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa