Kontakt Facebook YouTube Instagram E-mail Opinie google

Venescin

1. Co to jest lek Venescin i w jakim celu się go stosuje

Venescin jest to produkt leczniczy zawierający w swoim składzie wyciąg z nasion kasztanowca, rutozyd i eskulinę. Przyjmuje się, że stosowanie produktu zwiększa tonus żył oraz zmniejsza przepuszczalność i zwiększa odporność mechaniczną naczyń włosowatych.
Lek stosuje się w łagodzeniu objawów przewlekłej niewydolności żylnej.

Jeśli po upływie 21 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Venescin

Kiedy nie stosować leku Venescin
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6) np. guma arabska,
- w I trymestrze ciąży.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jedna tabletka drażowana leku Venescin zawiera 34,49 mg sacharozy.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Dzieci i młodzież
Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Lek Venescin a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Venescin u dzieci

Leku nie stosować u dzieci.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Nie stosować w I trymestrze ciąży. Ze względu na brak badań potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w pozostałym okresie ciąży i karmienia piersią preparat może zostać użyty wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Wpływ na płodność nie jest znany.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu leku Venescin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Venescin

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Podanie doustne.
Dorośli

2 tabletki drażowane 3 razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Venescin

Nie są znane objawy przedawkowania produktu.

Pominięcie zastosowania leku Venescin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane leku przedstawiono zgodnie z klasyfikacją narządów i układów wg MedDRA oraz częstością występowania: rzadko - działania niepożądane mogą wystąpić u od 1 do 10 pacjentów na 10 000 pacjentów stosujących lek.

Podczas stosowania produktu leczniczego Venescin mogą wystąpić:
 zaburzenia żołądka i jelit (nudności, bóle brzucha) – rzadko.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy przerwać leczenie, a jeśli objawy nie ustąpią zasięgnąć porady lekarza.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, nr tel.: +48 22 49-21-301, nr faksu: +48 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Venescin

Lek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25oC, w miejscu niewidocznym
i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Venescin
Substancjami czynnymi leku są:
Wyciąg suchy z nasion kasztanowca (Hippocastani seminis extractum siccum) (5,5-8:1) o zawartości średnio 22% saponin trójterpenowych w przeliczeniu na bezwodną escynę rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70 % (V/V), 25 mg 2 Rutozyd trójwodny (Rutosidum trihydricum), 15 mg Eskulina (Aesculinum ( 6-glukozyd 6,7-dihydrokumaryny )) 0,5 mg

Substancje pomocnicze to: skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian , kalafonia, olej rycynowy, guma arabska, talk, sacharoza, indygotyna (E 132), żółcień chinolinowa (E 104).

Jak wygląda lek Venescin i co zawiera opakowanie

Blister z folii Al/PVC w tekturowym pudełku z ulotką informacyjną. Blister zawiera 30 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. 50-951 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 65/68

Tel: +48713357225
Faks: +48713724740 E-mail: herbapol@herbapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku należy zwrócić sie do podmiotu odpowiedzialnego tel. 71 321 86 04 wew. 123

Centrum Flebologii
Centrum Flebologii - Adres
ul. Witoszyńskiego 5
03-983 Warszawa